•  

     Školu FELIX založilo OZ FELIX. 

     Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš vzniklo v novembri 2017. Je zoskupením motivovaných ľudí, ktorí majú deti v predškolskom a školskom veku a záleží im na tom aké vzdelanie ich deti dostanú.

     Preto sa rozhodli zriadiť súkromnú základnú školu, ktorá napĺňa ich predstavy o modernom vzdelávaní a výchove detí.

     Okrem tejto zriaďovateľskej práce chce občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš, prostredníctvom vzdelávania motivovaných rodičov a učiteľov, prinášať do regiónu informácie o nových vzdelávacích a výchovných metódach.

     Súkromná základná škola FELIX v Liptovskom Mikuláši bola založená v r. 2019 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v tomto regióne. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. 

     Súkromná základná škola Felix bola založená s cieľom byť plnoorganizovanou školou (1. až 9. ročník). Počet tried je určovaný priestorovými a kapacitnými možnosťami, ideálne v počte 1 trieda v ročníku. Škola nie je spádovou školu, prijíma žiakov na základe prihlášok a výberu. Vyučovací jazyk – slovenský. Škola zabezpečuje stravovanie žiakov.

     Vzdelávací program

     Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

     Pre prepojenie učiva a skúsenosti žiakov s prírodou, rozvoj ich tímových zručností či iných zručností,  škola organizuje školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

     Predmet Etika absolvujú všetci žiaci vo všetkých ročníkoch. Na tomto predmete sa v rámci filozofie školy zameriavame na posilnenie klímy v triede, sociálnych vzťahov a soft skils. Náboženstvo je voliteľný predmet.

     Anglický jazyk je v každom ročníku posilnený o extra vyučovacie hodiny.

     Hodnotenie žiakov

     Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

     Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

     Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

     Financovanie

     Škola má stanovené zápisné. Zápisné sa v prípade prijatia dieťaťa nevracia (ak sa rodič rozhodne napriek prijatiu nenastúpiť). Prijaté zápisné sa vracia len v prípade, ak sa škola rozhodne dieťa neprijať z akýchkoľvek dôvodov.

     Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, exteriéry, štandardné výlety a exkurzie, súťaže.

     V príspevku na školu nie sú zahrnuté: obedy, desiaty, strava, pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky, výlety mimo LM či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania, lyžiarske výcviky a krúžky.

     Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne.