•  

     Školu FELIX založilo OZ FELIX. 

     Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš vzniklo v novembri 2017. Je zoskupením motivovaných ľudí, ktorí majú deti v predškolskom a školskom veku a záleží im na tom aké vzdelanie ich deti dostanú.

     Preto sa rozhodli zriadiť súkromnú základnú školu, ktorá napĺňa ich predstavy o modernom vzdelávaní a výchove detí.

     Okrem tejto zriaďovateľskej práce chce občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš, prostredníctvom vzdelávania motivovaných rodičov a učiteľov, prinášať do regiónu informácie o nových vzdelávacích a výchovných metódach.

     Súkromná základná škola FELIX v Liptovskom Mikuláši bola založená v r. 2019 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v tomto regióne. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. 

     Súkromná základná škola Felix bola založená s cieľom byť plnoorganizovanou školou (1. až 9. ročník). Počet tried je určovaný priestorovými a kapacitnými možnosťami, ideálne v počte 1 trieda v ročníku. Škola nie je spádovou školu, prijíma žiakov na základe prihlášok a výberu. Vyučovací jazyk – slovenský. Škola zabezpečuje stravovanie žiakov.

     Vzdelávací program

     Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

     Pre prepojenie učiva a skúsenosti žiakov s prírodou, rozvoj ich tímových zručností či iných zručností,  škola organizuje školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

     Hodnotenie žiakov

     Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

     Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

     Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

     Financovanie

     Škola má stanovené zápisné. Zápisné sa v prípade prijatia dieťaťa nevracia (ak sa rodič rozhodne napriek prijatiu nenastúpiť). Prijaté zápisné sa vracia len v prípade, ak sa škola rozhodne dieťa neprijať z akýchkoľvek dôvodov.

     Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, exteriéry, štandardné výlety a exkurzie, súťaže.

     V príspevku na školu nie sú zahrnuté: obedy, desiaty, strava, pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky, výlety mimo LM či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania, lyžiarske výcviky a krúžky.

     Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne.