• Prečo učíte práve v škole Felix LM?

    • cool  Deti chodia do školy s radosťou. V prostredí, v ktorom sú prijaté a rešpektované, sa cítia dobre. Oceňujú aj zážitkovú formu vzdelávania, využitie hry, bádania a objavovania.

     cool  Žiak-učiteľ-rodič sú vnímaní ako partneri.

     cool  Vďaka tomu, že nemusíme používať klasické známkovanie a hodnotíme slovne,  nik u nás nevníma tlak na výkon. Neučíme sa kvôli známkam, neškatuľkujeme deti a pozitívne ich motivujeme a povzbudzujeme v tom, v čom sa im darí. 

     cool  Demokratický princíp a aktívny žiak – deti sa spolupodieľajú napr. na tvorbe pravidiel v triede a formou hlasovania si vyberajú z viacerých možností. Podporujeme ich v tom, čo ich baví a v momente, keď ich to baví. Mnohokrát aktívne navrhujú  témy a zameranie budúcich hodín.

     cool  Používame metódy, ktoré pripravujú deti na reálny život, rozvíjajú ich sociálne schopnosti, kritické myslenie, enviromentálne cítenie a podporujú empatiu. U detí podporujeme kooperáciu, nie rivalitu.

     cool  Domáce úlohy sú výlučne na dobrovoľnej báze.

     cool  Využívame rovesnícke učenie – učenie vo vekovo zmiešaných skupinách, v ktorých deti navzájom živo debatujú, argumentujú, obhajujú svoj vlastný názor, dostávajú, ale aj dávajú spätnú väzbu.

     cool  Veľa času trávime vonku na čerstvom vzduchu.

     cool  Atmosféra medzi pedagógmi je vynikajúca. Všetci spolupracujeme na jednom cieli, aby boli naše deti v škole šťastné. Sme tam jeden pre druhého v pekných, no aj ťažších chvíľach. Vieme si pomôcť, podporiť sa navzájom a v našej zborovni je vidieť hlavne úsmev a počuť smiech. Za všetko vypovedá vyjadrenie jednej z nás: “Keď som ochotná dochádzať každý týždeň od slovensko-poľských hraníc až do Liptovského Mikuláša, myslím, že to vypovedá veľa o tom, ako sa v škole cítim!” :)

     cool  Sme vďační, že nás škola podporuje v rozširujúcom vzdelávaní. Náš tím sleduje aktuálnu ponuku kurzov a školení a motivuje nás v ich absolvovaní.

      

     Výber z absolvovaných školení pedagógov:

     Efektívny učiteľ,  Trieda v ktorej sa číta pre radosť,  Škola inak,  Líný učitel,  Angažovaný leadership,  Slovné hodnotenie,  Farebné noty,  projekt "Hurá von!",  Žiť s rešpektom,  letná škola MAMAT Huty,  Do triedy s porozumením,  kurz Hejného matematiky,  Dávid Králik: "Individuálny prístup",  Dávid Králik "Spätná väzba, reflexia, hodnotenie,