• Prevádzkové hodiny školského klubíka: ráno 6.40 - 7.40, poobede 12.40 - 16.30.

     Na doobedňajšie vyučovanie a obed v školskej jedálni nadväzuje poobedňajší Felix klub. V ňom podporujeme deti v zmysluplnom trávení voľného času, objavovaní, nachádzaní a rozvíjaní svojich talentov a silných stránok. 

     Hneď po obede trávia deti čo najviac času vonku na školskom dvore, a to za každého počasia. V duchu zásady "Neexistuje zlé počasie, iba nedostatočne vhodné oblečenie" dôrazne odporúčame povinnú výbavu nepremokavého oblečenia a obuvi.

     Následne si majú deti možnosť vybrať a odhlasovať presun do interiéru školského klubíka alebo ostať na školskom dvore. V interiéri si vyberú svoju aktivitu alebo ak majú záujem výchovno-vzdelávaciu aktivitku, ktorú má pripravenú vychovávateľ. Deti si naviac môžu vybrať podľa vlastného uváženia ZÁĽUBKU z pripravenej ponuky alebo externé KRÚŽKY. 

     Fotoalbum školský klubik

      

     ZÁĽUBKY

     Záľubky sú organizované 2x do týždňa (utorok a piatok) a pripravujú ich naši vychovávatelia. Deti si majú možnosť vyberať v daný deň záľubku podľa aktuálnej ponuky. Záľubky sú pripravované v rámci školskej družiny a financované z príspevkov rodičov na ŠKD.

     Medzi záľubkami sa objavujú:

     • šport (futbal, florbal, vybíjaná...),
     • pokusy a experimenty,
     • kreslenie, tvorba,
     • čitateľská dielnička,
     • tanečná,
     • šachová,
     • kuchárska, 
     • bouldering na lezeckej stienke.

      

     KRÚŽKY

     V rámci ŠKD organizujeme aj záujmovú činnosť v podobe pravidelných krúžkov:

      

     • Robotika (vedúci krúžku Marián Kučera, Robotika 
     • Na krúžku sa žiaci zoznamujú so základmi robotiky. Robotika je disciplína, ktorá spája mnohé odvetvia, a tak sa aj na krúžku budeme venovať mnohým oblastiam:
      • S mechanikou (mechanical engineering) sa zoznámime pomocou rôznych stavebníc (drevené modely, lego, ...).
      • S elektrotechnikou sa zoznámime pomocou elektrických stavebníc.
      • S programovaním sa zoznámime pomocou blokových programovacích jazykov (EdBlocks) a pomocou programovacích stolových hier.
      • A všetky prvky budeme spolu kombinovať pomocou systémov Edison a Micro:Bit.
     • Marián Kučera vyštudoval Martin College v Sydney zamerané na informačné technológie.
      Jeho IT riešenia a programy používajú alebo používali aj: Všeobecná Úverová Banka, Poštová Banka, Mestské úrady v Bratislave Staré Mesto, Bratislava Rača, Trenčín, Natianal Australia Bank, WestPack Banking Corporation, Michelin Australia, Nestle – Purina Australia, Fish Market Sydney, množstvo RSL clubov po celej Austrálii, OneTel a mnoho ďalších.

      

     • Športový krúžok (vedúci krúžku Erik Toček)
     • Na športovom krúžku sa venujeme športovým hrám, ako je futbal, basketbal, florbal a volejbal. Je vhodný pre deti akéhokoľvek veku, ktoré sa dobre cítia pri hre s kamarátmi a prirodzene inklinujú ku kolektívnym športom. Pri aktivitách na krúžku sa zameriavame na zlepšenie pohybových schopností detí, ako aj na nácvik a zdokonalenie potrebných pohybových zručností. Súčasťou každého tréningu je samozrejme hra, pri ktorej deti uplatňujú natrénované činnosti v praxi a rozvíjajú si popri tom aj morálno-vôľové vlastnosti ako súdržnosť, obetavosť a spolupatričnosť.

      

     • Šachový krúžok (vedúca krúžku Silvia Procházková)
     • Šachový krúžok je vedený v spolupráci so skúseným šachovým trénerom p. Jurajom Ivanom, ktorý na Liptove vychoval niekoľko generácií šachistov. 

      Šach je "hra kráľov", rozvíja intelekt, koncentráciu a logické myslenie, zodpovednosť za svoje rozhodnutia a schopnosť domyslieť veci do konca. Je to šport, z ktorého sa môže stať celoživotný koníček a pomáha udržiavať mentálnu kondíciu do vysokého veku. V neposlednom rade počas šachových turnajov a tréningov vznikajú krásne priateľstvá a podporuje sa tímový duch. Radi by sme s pánom Ivanom Felixákov sprevádzali na ich šachovej ceste a pomohli im získať tieto užitočné skúsenosti a zručnosti tak, aby ich šach bavil, mali z hry a svojho posúvania vpred radosť a dobrý pocit.

      

     • Dramatický krúžok (vedúca Slavomíra Bencúrová) 
     • Cieľom dramatického krúžku je formou hry a zážitku priniesť deťom radosť a zábavu, ale najmä pomocou metód dramatickej výchovy im poskytnúť možnosť osobnostného a umeleckého rozvoja.
     • Pri dramatických činnostiach, základom ktorých je spontánnosť, obrazotvornosť, fantázia a hra, deti zažijú radosť z tvorivého hľadania a tvorenia; rozvíjajú svoju osobnosť, estetické cítenie, kritické myslenie, kreativitu, fantáziu; precvičujú pamäť; učia sa prezentovať, spolupracovať, správne počúvať druhých a snažiť sa ich pochopiť, zvládať trému a vystupovať pred skupinou ľudí; používajú verbálne a neverbálne prostriedky na komunikáciu medzi sebou a tým si rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. Súčasťou bude vytváranie situácií, v ktorých majú deti možnosť identifikovať sa s inými osobami a vecami, zahrať úlohu určitej postavy a vcítiť sa do postavenia (bytia, existencie) niekoho iného; a tak rozvíjať svoju schopnosť empatie a tolerancie, ktoré sú podstatné pre hodnotné kamarátske a medziľudské vzťahy. K dramatickej výchove bude patriť takisto aj práca s rôznymi typmi textov a záznamov a ich aktívna interpretácia (nie mechanická reprodukcia).

      

     EXKURZIE, VÝLETY A INÉ

     V rámci poobedňajšieho klubíka pravidelne organizujeme:

     • exkurzie do múzea (spolupráca so SMOPAJ Liptovský Mikuláš),
     • tematické dni - Deň vody, Deň mlieka, Deň vďačnosti, Športový deň..., 
     • boulderingovú lezeckú stenu,
     • pravidelné návštevy knižnice,
     • návšteva výstav a galérií,
     • popoludnie so starými rodičmi,
     • charitatívne podujatia,
     • ekologické popoludnia.