• Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný   Kontaktný formulár

     

    Priebeh prijímacieho konania:

    1. Január - Február 

    1.1  Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás pozveme na Deň otvorených dverí a informačné stretnutia  

    1.2  Obdržíte mailom " Dotazník pre rodičov dieťaťa – záujemci o zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky"

    2. Marec 

    2.1 Absolvovanie popoludnia s rodinami a pohovoru s členmi tímu Felix - termíny jednotlivých stretnutí dohodneme individuále

    2.2 Obdržíte mailom oznámenie o výsledku príjmacieho konania

    3. Apríl 

    3.1 Slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý je v súlade s platnou legislatívou*,

    3.2 Úhrada zápisného . V prípade včasného neuhradenia čiastky, bude miesto ponúknuté náhradníkovi. Zápisné je nevratné.

    3.3 Vydanie rozhodnutia o prijatí, najneskôr do 31.5.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    *

         •     na zápis do 1. ročníka môže ísť dieťa, ktoré do 31. 8  dovŕši šesť rokov,

         •     dosahuje školskú zrelosť, teda taký stupeň vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu bez väčších komplikácií, najlepšie s radosťou a nadšením,

         •     SZŠ Felix vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie po pripísaní zápisného na účet školy. Najneskôr však do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať. SZŠ Felix vydáva rozhodnutie v súlade so. 596/2003 Z. z.§ 5 ods. 3 pís. a) o prijatí žiaka do školy alebo písm. b) o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky.