• Posledný septembrový týždeň
     • Posledný septembrový týždeň

     • Posledný septembrový týždeň Felixákov bol opäť veľmi pestrý, plný práce, aktivít, didaktických hier, ale samozrejme, aj času na relax.

      Na matematike určovali počet prvkov v skupine a vyjadrovali ho prirodzeným číslom, vytvárali skupinu s daným počtom prvkov, sčitovali prirodzené čísla v číselnom obore do 10 a zapisovali počet do tabuľky. Rozvíjali manipulatívne zručnosti, a tak poznávali geometrické tvary a ich vlastnosti. Identifikovali jednoduché pravidlo vytvorenia danej postupnosti, dopĺňali do nej niekoľko chýbajúcich znakov či farieb. Porozumeli číslu ako počtu pomocou viacerých modelov (dotyk, zvuk, pohyb..). Vyznačovali tiež cestu v jednoduchom bludisku a labyrinte.

      Na slovenskom jazyku sa Špióni ocitli na strašidelnom hrade, na ktorom spoznávali tlačený i písaný tvar veľkého a malého písmena U. Pracovali aj s tabuľkami, pomocou ktorých trénovali písmená a ich umiestnenie v riadkoch. Precvičovali tvorenie nových slov a viet, čím sa zároveň rozvíjala slovná zásoba a komunikačné zručnosti. Z grafomotoriky boli prítomné uvoľňovacie cviky zamerané na poloovál dolný - švih, vyplňovanie plochy, zmenšovanie dovnútra, písanie do linajok, striedanie veľkého a malého tvaru.

      Na angličtine trénovali komunikáciu, zvládli pozdrav, predstavenie a rozlúčenie sa. Identifikovali farby, čísla 1–10 a spoznávali školské pomôcky. Počúvali a spievali piesne a vytvárali  mini-flash cards zamerané na komunikáciu. Priestor bol vytvorený aj pre zaujímavé hry.

      V klubíku sme sa tento týždeň venovali doprave. Najskôr sme si rozprávali, ako zdravíme ľudí, ktorých stretávame na „ceste“ do triedy. S tými, ktorí mali záujem sme v PL prirodzene vyvodili pojmy tykanie a vykanie. Iných zaujala dramatizácia situácií, v ktorých bolo potrebné využiť pravidlá slušnej komunikácie v prepojení s dopravou. Hitom tohto týždňa sa stali ručne vyrábané lietadielka a niektorí z nás preferovali skôr dopravné maľovanky. Všetkých však potešil list od tajného agenta, ktorý nám dal neľahkú úlohu. Vybudovať špiónske mesto s využitím odpadového materiálu. Deti tvorili v skupinách i individuálne. Spoločne sme tak vytvorili budovy, cestu, lode, lietadlá, či autá. Čas trávený von priniesol okrem iného kreslenie dopravných značiek do antuky, hru na taxikár, či tvorbu „poletúchov“, ktoré sme využili na hod do diaľky.

    • Tretí týždeň Felixákov
     • Tretí týždeň Felixákov

     • Tretí týždeň sprevádzal Špiónov triedny maskot Felix pri viacerých aktivitách a hrách – dramatických, pohybových, výtvarných, či grafomotorických. Vo všetkých činnostiach sa Felixáci zameriavali na spoznávanie tlačeného i písaného tvaru veľkého a malého písmena b. Nacvičovali správne fyziologické tvorenie a čítanie tzv. tlačenej hlásky b, obťahovali a dokresľovali tvary písmena. Trénovali uvoľňovacie cviky zamerané na ovál, švih a poloovál horný, ktorého tvar zmenšovali na linajke. Rozvíjali komunikačné zručnosti, rozprávanie podľa obrázka a tvorenie viet podľa časovej následnosti.

      Na matematike budovali predstavy o čísle ako počte a evidovali počet zástupnými znakmi. Prepájali rôzne modely rovnakých čísel ako počtu, a diskutovali o rôznych možnostiach riešení. Nacvičovali synchronizáciu rytmu, pohybu a slova, a cvičili krátkodobú pamäť. Poznávali techniku merania dĺžok, odhadom a meraním vlastným telom. Stretli sa aj so skúmaním vlastností kockových stavieb. či počtu, ktorý priraďovali k zástupnému modelu. Trénovali tiež vizuálny rytmus z prírodných materiálov/kociek/farieb. Hľadali a následne vyznačovali cestu v jednoduchom bludisku.

      V piatok sa venovali dopravnej výchove a ochrane života a zdravia nielen prostredníctvom teórie, ale aj praxe, kedy sa všetci Felix školáci vybrali na exkurziu do okolia školy. Pripravené mali rôzne stanoviská, na ktorých napríklad pomocou buzoly, či poludňajšieho tieňa určovali svetové strany, skúšali si ošetrenie a prenos raného, zaznamenávali počet dopravných prostriedkov, ale aj pomocou experimentu s tieňom zisťovali pohyb Zeme.

      V klubíku  sa Felixáci venovali pravidlám slušného správania v ŠKD a jedálni. Spoločne sme sa dopracovali k tomu, že je potrebné stanoviť si ciele zamerané na oblasti správania, na ktorých treba popracovať, aby nám bolo v ŠKD príjemne. Vypočuli sme si pieseň Čarovné slovíčka a učili sa ich používať v praxi. Zaujímavé sú fotografie lego postavičiek, ktoré predstavovali rôzne situácie so sprievodným príbehom, kde museli jednotlivé postavy použiť predovšetkým slovíčko prepáč. Spontánnou rolovou hrou sme sa dopracovali až k trénovaniu finančnej gramotnosti pri hre na obchodníkov, s využitím žetónov. Deti zaujala aj rolová hra na záchranárov, pri ktorej využili teoretické poznatky z piatkového výletu. V ponuke bola aj jednoduchá jesenná tvorba ježka z lístia, ktoré bolo dotvorené farebným papierom.

      Saška a Veronika 

     • FELIX MÁ ZA SEBOU 1. TÝŽDEŇ - A ÚSPEŠNÝ

     • Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo zažili Špióni počas uplynulých dní.

      Tento týždeň sme sa zoznamovali nielen s novými priestormi, ale aj medzi sebou navzájom. Zvykali sme si na režim dňa a oboznamovali sme sa s tým, ako to v škole funguje.

      Vytváranie príjemnej klímy a bezpečného prostredia je zásadné pre budúci rozvoj intelektu a osobnosti. Postupne si preto tvoríme pravidlá, ktoré sa učíme dodržiavať.

      Pustili sme sa aj do objavovania jednotlivých predmetov. Tento týždeň sme spoznávali písmeno a hlásku O prostredníctvom rôznych výtvarných, dramatických, pohybových a grafomotorických aktivít. Taktiež sme prenikli do sveta čísel a vstúpili do Hejného matematiky. Precvičovali sme orientáciu v priestore, na ploche a trénovovali sme si krátkodobú pamäť.

      Poobedný čas sme využili na vzájomné spoznávanie seba, okolia a taktiež na bádateľskú činnosť. Daždivé počasie zanechalo mláky na školskom ihrisku, ktoré sme sa rozhodli preskúmať. Obkresľovali sme ich po obvode a nasledujúci slnečný deň sme využili na zistenie toho, čo sa s nimi stalo. Svoje zistenie sme si utvrdili krátkou animovanou ukážkou kolobehu vody v prírode.

      Zaspomínali sme si aj na zážitky nášho leta, ktoré sme kreslili do našich triednych erbov. V ponuke bola aj manipulácia s prírodným materiálom, z ktorého sme stavali bludisko, zvieratá či plán našej chodby. Nezabúdali sme na pohyb na čerstvom vzduchu s využitím rôzneho náčinia, spoločné čítanie rozprávok i encyklopédií.

       

     • VÍTAME FELIXA NA LIPTOVE !

     • Konečne aj k nám, na Liptov, dorazila súkromná základná škola Felix, ktorá umožňuje Vašim deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch.

      Špeciálne sa pri vzdelávacom procese zameriava na prírodovedné predmety. Cieľom učiteľov školy je ukázať žiakom procesy vedeckého bádania a využívania jeho benefitov k prospechu celej spoločnosti, ktorá vďaka nim napreduje obrovským tempom. Toto tempo a množstvo nových informácií už neumožňuje jednotlivcovi získať odborné znalosti v celej šírke. Preto chce škola žiakom predstaviť metódy, ktorými sa k týmto znalostiam môžu prepracovať ak prejavia záujem hlbšie skúmať niektorú z konkrétnych oblastí.

      Zároveň im škola umožňuje získať prepojenia medzi jednotlivými oblasťami, ktoré im umožnia vidieť získané informácie v širších súvislostiach a dajú im možnosti a schopnosti ku kritickému a objektívnemu zhodnoteniu získaných informácií.

    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.
    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 26. 10. 2021