• Ako sa Felixáci na moreplavcov a Eskimákov premenili

     • Posledné dva týždne Felixákov boli plné hier, aktivít a objavovania nových vedomostí.

      Prvý týždeň sme na slovenskom jazyku, inšpirovaní moreplavcom Krištofom Kolumbusom, podnikli 4 výpravy, na ktorých sme objavovali a spoznávali všetky tvary písmena a hlásky M.  Počas týždňa sme opakovali a trénovali rozlišovanie tlačených, písaných, malých a veľkých písmen a určovali pozíciu hlások v slove. Uvoľňovacie cviky boli zamerané na písanie vodorovných a zvislých rovných čiar. Pracovali sme čítacími tabuľkami, čítali  spojenie dvoch hlások LO, LU, LA a začali sme s trénovaním písania prvého písmenka Comenia Script O. Na matematike sme trénovali zápis číslic 1 a 2. Opakovali sme sčítavanie a zapisovanie počtu zástupnými znakmi, triedili súbory podľa dvoch kritérií. Ocitli sme sa aj v detskom parku v ktorom sme si skúšali orientáciu na mape. Porovnávali sme veličiny, dĺžky jednotlivých objektov.

      V klubíku sme sa počas uplynulých dvoch týždňov venovali témam: ľudské telo a povolania. Najskôr sme si hovorili rôzne zaujímavosti o ľudskom tele, ktoré sme už mali osvojené, čím sme sa vzájomne obohatili. K dispozícií sme mali tematické knižky a kartičky röntgenových snímkov určené pre vlastné skúmanie. V ponuke bola aj možnosť vytvoriť si vlastnú napodobeninu röntgenového snímku pomocou múky a vatových paličiek. Úspech zožala predovšetkým ruka, ale objavili sa aj rebrá. Spoločne sme si tiež vytvárali predstavu o tom, kde sú uložené vnútorné orgány. Najskôr sme si obkreslili jedného z nás, vystrihli jednotlivé orgány a navrhovali, kde sú asi umiestnené.Ukážka potravinovej pyramídy a jej význam prebiehala cez maľovanie jednotlivých častí a ich vzájomné zlepenie do trojuholníkového tvaru. Počas týždňa sme trávili množstvo času na čerstvom vzduchu a okrem iného sme spolu so športovým krúžkom navštívili aj lezeckú stenu. Motiváciou k lezeniu bolo aj hľadanie ukrytých korálikov v rôznych častiach miestnosti. Tí, ktorí si chceli oddýchnuť, mali možnosť zapojiť sa do športových hier v telocvični.

      Náš ďalší týždeň sme odštartovali už v nedeľu, pretože sme počas nej mali spoločné adaptačné stretnutie. Bol to deň plný hier, zábavy a spoznávania sa navzájom. Prenikali sme aj do podstaty metód a princípov využívaných na hodinách, ktoré sme si prakticky ukázali cez rodinné potulky v „detskom parku“ nášho lesa a odpovedali na vynárajúce sa otázky. Od rána nám rozvoniaval guláš, ktorého výborná vôňa svedčila aj o jeho chuti. Prítomné boli aj zaujímavé tímové hry – prehadzovanie loptičky prostredníctvom uterákov; prelievanie vody cez krátke rúrky, z ktorých sme mali vytvoriť jeden dlhý kanál a dostať celý objem vody do druhej nádoby či schopnosť zjednotiť celý tím ľudí a „doskákať“ na svoje miesto, ktoré nám taktiež spríjemnili krásny slnečný deň.

      Nasledujúci deň sme  na slovenskom jazyku Eskimákom Eduardom objavovali Aljašku, a tak sa zoznámili s novým písmenom a hláskou E. Počas týždňa sme trénovali čítanie písmen, slabík a precvičovali spojenie hlások MA, MO, MU. Diskutovali sme, tvorili príbehy pomocou obrázkov, a tým rozvíjali komunikačné zručnosti. Trénovali sme aj písanie druhého písmenka Comenia Script, ktorým bolo písmeno U. Na matematike sme trénovali zápis číslice 3, vytvárali  obrazce podľa návodu „krok za krokom“. Porovnávali sme dva prirodzené čísla, sčítavali a dopočítavali homogénne prvky obore do 10.

      V priebehu obidvoch týždňov sa Špióni na angličtine s dvojčatami Holly a Harrym, ich mačkou Leom a dráčikom Digim venovali téme rodina. Počúvali príbehy, spievali pesničky a za pomocii Justina si precvičovali výslovnosť anglických slov a viet.

      V klubíku sme objavovali povolania. Individuálne sme si vytvárali predstavu o svojom budúcom povolaní. Pomáhali nám k tomu rôzne obrázky postavičiek danej profesie s typickými nástrojmi, ktoré sa v nich využívajú; ilustrovaná detská knižka, z ktorej sme si čítali podľa záujmu detí, či naše záľuby, ktorým sa už teraz venujeme. Taktiež sme si vytvárali spoločné dielo, do ktorého sme kresbou zaznamenávali činnosť našich rodičov. Krásne slnečné počasie sme využili na rôzne individuálne či kolektívny hry, ale taktiež aj na hru na „módneho návrhára“. Deti mali k dispozícií rôzne postavičky s vystrihnutou časťou oblečenia. Podľa záujmu mohli vytvárať rôzne návrhy látok. Prostredníctvom pracovného listu sme priraďovali vhodnosť oblečenia k aktuálne zobrazenému počasiu. Z telovýchovnej oblasti sme sa tento týždeň zamerali na hod do diaľky.

      Saška a Veronika

    • Týždeň písmenka L
     • Týždeň písmenka L

     •  Ďalší týždeň priniesol Špiónom nové vedomosti i zručnosti. Na slovenskom jazyku zdolávali rôzne stanoviská, prostredníctvom ktorých sa zoznámili so štyrmi tvarmi písmenka L. Počas týždňa pracovali s čítacími tabuľkami a opakovali písmená O, S, B, U, A. Využívali aj plody jesene. Prekvapením boli pripravené gaštany, ktoré obsahovali štyri tvary prebratých písmen. Každý zo Špiónov si vybral jeden a spoločne hľadali rodinky písmen. Precvičili si tak nie len písmená a hlásky, ale aj vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom dvoch kociek s písmenami čítali prvé slabiky, rozlišovali hlásky v slabike a určovali pozíciu hlásky v slove. Rozvíjali komunikačné schopnosti a rozprávanie podľa obrázka. Jemnú motoriku rozvíjali pri uvoľňovacích cvikoch zameraných na šikmé čiary. Budúci týždeň začínajú s písaním prvých písmen a čísel.

      Na matematike Felixáci kúzlili. Objavili spôsob ako odmerať dĺžku koberca (tréning techniky krokovania, synchronizácie rytmu) alebo ako môže poslúžiť tričko, či gaštany na precvičovanie sčítavania a odčítavania. Prítomná bola názornosť i manipulácia s predmetmi. Zisťovali počet prvkov a porovnávali. Rozkladali množinu prvkov na dve časti podľa pokynov. Evidovali súbor údajov zástupnými modelmi. Triedili súbor prvkov podľa dvoch kritérií.

      V klubíku sme sa tento týždeň venovali domovu a rodine. Hneď v úvode týždňa sme sa nevedeli dočkať na sľúbenú tvorbu vlastnej modelovacej hmoty z minulého týždňa. Vytvorili sme si ju spoločnými silami a následne si každý zobral kúsok a tvoril podľa seba. Počas týždňa sme si výrobky nechali vysušiť a sledovali ako tvrdnú. Už ich stačí len vymaľovať a zavesiť. :)

      Domy a príbytky sme tvorili na školskom dvore i v prostredí herne. Krásy jesennej prírody nás viedli k tvorbe „domčeka pod stromom“. Prítomní boli vedúci stavby, robotníci i dizajnéri. Spontánne sme dospeli aj k tvorbe plánu tvoreného domu i k potrebným dopravným prostriedkom, ktorých náčrty niektorí zaznamenali do antuky. Dnu sme si zariaďovali spoločný dom triedy. Každý mal možnosť zaznamenať to, čo by v ňom potreboval. Objavila sa kresba či dolepovanie obrázkov z rôznych letákov či časopisov. Nechýbala asi stavba z matracov či diek, v prostredí ktorej si mohol každý oddýchnuť.

      Rodinky zvieracie i ľudské sa objavili v hádankách, kvíze /samec, samica, mláďa/, v hre trixeso, ktorého podstata spočívala v hľadaní zvieracích rodinných trojíc či kresbe ľudskej alebo zvieracej rodiny.

      Zo športovej činnosti sme sa venovali skoku do diaľky. Doskočenú vzdialenosť sme označili papierovými guľami, ktoré umožnili záverečné porovnanie a vyhlásenie najlepšieho skokana.

       

      Veronika a Saška

    • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky
     • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky

     • Prvý októbrový týždeň Špiónov sa začal ranným kruhom, v rámci ktorého sa rozprávali o víkende a zvolili si triedne funkcie. Špiónka týždňa mala počas týždňa v triede určité privilégiá, upozorňovala kamarátov na dodržiavanie dohôd a pravidiel a bola vzorom správania pre deti. Tajný agent dohliadal na poriadok v triede a upozorňoval spolužiakov na neporiadok. Asistent pomáhal rozdávať pomôcky, pracovné listy a kontroloval, či sú všetci pripravení na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Spravodajca času a počasia každý deň informoval o aktuálnom dni, dátume a počasí. Rastlinkári sa dôsledne a starostlivo starali o kvietky v triede a informátorka si pre deti pripravila veľmi zaujímavé informácie.

      Na slovenskom  jazyku sa Felixákom podarila vyriešiť špiónska úloha a objavili tak štyri tvary písmena A, ktoré v danom týždni precvičovali. Počas celého týždňa rozvíjali komunikačné zručnosti, učili sa diskutovať a argumentovať. Pracovali tiež s čítacími tabuľkami, čítali všetky tvary písmen O, S, B, U, A. Precvičovali jemnú motoriku, venovali sa uvoľňovacím cvikom – lomená čiara – zdola nahor, zmenšovanie tvaru. Vyskúšali si pracovať s technikou zatlač a povoľ využívanou v metóde Sfumato.

      Na matematike evidovali počet objektov, opakovane sčítavali a zapisovali počet zástupnými znakmi. Stavali stavby z kociek podľa obrázkov a diskutovali o nich. Modelovali štvorec a rad štvorcov z drievok, počítali drievka a analyzovali vytvorené obrazce. Rozvíjali komunikačné zručnosti, popisovali polohu objektov. Nacvičovali synchronizáciu rytmu, slova a pohybu a cvičili krátkodobú pamäť.

      Na výtvarnej výchove sa Špiónom podarilo do ich výtvoru jesennej prírody zakomponovať a ukryť spoznávané písmenka.

      Tento týždeň si tiež vytvorili nové pravidlo, ktoré celý týždeň trénovali. Každý deň v záverečnom kruhu oceňovali tie pravidlá, ktoré sa im v daný deň podarilo dodržať.

      V Klubíku sme sa tento týždeň venovali ďalším zaujímavým aktivitám. Hneď v úvode týždňa sme skúmali, v ktorých častiach Slovenska bývajú naši starí rodičia. Spoločne sme si vytvárali plán cesty, akým dopravným prostriedkom, resp. prostriedkami sa k nim dostaneme. Kto chcel, o hotovom diele aj porozprával. Tiež sme dostali dotazníky, ktoré bolo potrebné čiastočne vyplniť aj doma. Zaujímalo nás, aké záľuby majú naše deti a mali ich starí rodičia v ich veku. Dúfame, že sa dotazníky vrátia späť do školy, aby sme si ich mohli spoločne vystaviť a porovnať. :) Nezabúdali sme ani na pohyb. Tento týždeň sme sa zabavili pri netradičných hrách – napr. kameň, papier, nožnice s kartičkami či naháňačke s „chytaním chvostíkov“. Estetické cítenie sme rozvíjali manipuláciou s prírodninami – niektorí navliekali šípky a tvorili náramok, iní „ozdobovali listy“ s využitím rôznych vykrajovačiek. Spoločne sme sa pustili aj do tvorby vlastnej modelovacej hmoty, v ktorej budeme pokračovať nasledujúci týždeň.

      V závere by sme vás chceli oboznámiť aj s pomocníkmi, ktorí nám pomáhajú pri budovaní optimálnej klímy triedy. Ako prvú sme začali využívať Slnečnicu – otvorená zdvihnutá dlaň symbolizuje stíšenie, aktívne počúvanie, očný kontakt, používanie príjemného tónu.. Pomáha pri odovzdávaní informácií.  Triedne funkcie – uľahčujú organizáciu, deti si prostredníctvom nich trénujú zodpovednosť. Semafor – určite ste si všimli tri známe farebné kruhy na našej tabuli. Šípka na určitej farbe znázorňuje režim, na ktorý sa musíme nastaviť, aby sa nám dobre pracovalo. Červená – režim zips – samostatná práca, pracujem v úplnom tichu; oranžová – šepkací režim –  pracujem po šepky; zelená – režim diskusie – žiaci medzi sebou nahlas diskutujú, riešia zadanú úlohu. Kľúčiky – červený (dievčatá) a modrý (chlapci) kľúč zavesený na našej zadnej stene slúžia k tomu, aby sme nemuseli rušiť a mohli si organizovať osobné potreby - návšteva toalety. Keď niekto potrebuje odísť na toaletu, nemusí to oznamovať, iba položí príslušný kľúčik na svoju lavicu a po návrate ho opäť zavesí na klinec. Štyri tvary písma – prečo ich vídavate na našej tabuli? Je to práve preto, aby sme vedeli čítať aj iný font písma. Je ale jasné, že sa primárne venujeme Comenia Scprit, s písaným tvarom sa len oboznamujeme.

       

      Veronika a Saška