• Týždeň písmenka I
     • Týždeň písmenka I

     • Po jesenných prázdninách sa oddýchnutí Felixáci venovali opakovaniu nadobudnutých vedomostí a zručností. Na slovenskom jazyku spoznávali základné informácie o Indiánoch, zisťovali ako vzniklo slovo Indián a vyvodili tak nové písmenko a hlásku I. Všetko sa to konalo v zážitkovom štýle, pretože žiakom bolo deň vopred oznámené, že môžu prísť tematicky oblečení. Spoločne si zhotovili aj indiánsku čelenku s pierkami. Následne určovali pozíciu hlásky I v slove, uvoľňovali rúčky pomocou grafomotorických cvičení s indiánskou tematikou. Trénovali čítanie slabík a písanie písmen Comenia Script U, A, S. Tvorili vety podľa obrázkov a určitého počtu slov. Témou žili aj v školskom klube, v rámci ktorého si postavili indiánsky stan teepee. Poslúžili im k tomu staré záclony, látky, špagát, nožnice a materiál, ktorý našli v prírode.

      Na matematike trénovali zápis čísiel 3, 4, 5. Modelovali čísla pohybom – krokovaním, tlieskaním, či riekankou. Zoznamovali sa s obdĺžnikom, trojuholníkom a spoznávali ich vlastnosti. Zadávali a realizovali úlohy na krokovanie – sčítavali a odčítavali pomocou krokovacieho pásu, generovali úlohy pomocou hracích kociek a riešili reálne situácie na sčítavanie a odčítavanie. Pracovali s číselným rytmom, pokračovali v grafickom, dvojrozmernom zápise a odhaľovali jeho zákonitosti. Zoznamovali sa s rozkladom čísla 10. Učili sa pozorovať, orientovať sa v rovine, tvoriť obrazce a komunikovať o geometrických objektoch.

      Tento týždeň sme sa v klubíku začali venovať emóciám. Na ceste poznávania nás inšpirovala kreslená rozprávka „V hlave“, ktorá nás podnietila k rozhovoru. Postavičkami predstavujúcimi jednotlivé emócie, ktoré v nej vystupujú, je inšpirovaná aj tabuľka so štipcami nachádzajúca sa v našej triede. Slúži na zaznamenanie emócií každého z nás. Prostredníctvom pantomímy sme napodobňovali a vzájomne hádali zobrazované emócie. Tému sme pretavili aj do výtvarnej oblasti. Úlohou bolo, prostredníctvom kresby a dolepovania obrázkov z časopisov, vytvoriť obrázok zobrazujúci jednu zo spomínaných emócií. Najčastejšie sa vyskytovala radosť. Začali sme tiež aplikovať sociálno-emocionálne hry, konkrétne kreslenie dvojíc, ktorých úlohou bolo zhotoviť jeden spoločný obrázok bez použitia slova, mimiky či gest. Pekné počasie sme využili na hry realizované na školskom dvore. Úspech zožala naháňačka s balónmi, ktoré sme si museli jednak chrániť, ale zároveň aj prasknúť súperom.