• Týždeň písmenka T

     • Posledný týždeň sa niesol v znamení opakovania a trénovania pravidiel. Felixáci si každé ráno určili tri pravidlá, na ktoré daný deň dbali. Počas dňa sa ich snažili dodržiavať a na konci dňa aj zhodnotiť mieru ich uplatňovania.

      Na slovenskom jazyku spoznávali Antarktídu a keďže tam žije väčšina druhov tučniakov, spoločne si vyvodili nové písmeno a hlásku T. Čítali syntézu písmen NOS, NOL, NOM, NON a písali nové písmenko Comenia Script –  M. Precvičovali jemnú motoriku pomocou grafomotorických cvičení, tiež orientáciu v texte a písanie písmen podľa diktovania. Na štvrťročných ŽURkach reflektovali svoju prácu a výkony, hodnotili čo im ide a na čom chcú ešte popracovať.

       Na matematike porovnávali počet a veličiny. Rozlišovali počt predmetov a ich častí a porovnávali ich. Trénovali orientáciu v rovine. Hľadali vhodnú cestu do cieľa. Merali a odhadovali dĺžky / výšky reálneho objektu. Diskutovali o výške objektov z reálneho sveta, argumentovali. Sami si vyvodili a používali znak pre záznam deja. Zaznamenávali povel pomocou šípok dopredu a dozadu. Modelovali odčítanie pomocou pohybu vlastného tela po číselnej osi. 

      Hviezda týždňa nám spolu so starkým a ockom prišla predstaviť svoju rodinu a aj včelárstvo. Špióni sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o mede, včielkach a dokonca mohli ochutnať aj najväčšiu dobrotu na svete – kúsky plástu obalené medom.

      Na anglickom jazyku sa Špióni venovali novej téme, ktorou boli Časti tela a zmyslové vnemy. Vytvorili spoločné obrazy, reprodukovali a dramatizovali príbehy a trénovali dialógy.

      V priebehu týždňa si stredoškoláci pre Felixákov pripravili zaujímavé aktivity, video a prezentáciu na tému separovanie. Špióni pri aktivitách aktívne pracovali, uhádli hádanku o zvieratkách, a tak do triedy dostali VermiKomposter, v ktorom bývajú naši noví nájomníci - Kalifornské dážďovky slúžiace na kompostovanie. Ich benefitom je, že dokážu premeniť bežný biologický odpad na najkvalitnejšie organické hnojivo s vynikajúcimi vlastnosťami.

      Tento týždeň sme v klubíku zisťovali, čo všetko si vieme urobiť svojpomocne. Pomáhali nám k tomu knihy s návodmi, ktoré sme si na začiatku týždňa mali možnosť prelistovať. Ponúk bolo viac, no nakoniec sme si vyrábali snehovú vločku s využitím drevených paličiek či obrázky lemované soľou. Spoločne sme zisťovali, kto sa cíti v čom dobrý, preto sme sa dozvedeli aj zaujímavosti zo sveta ľadového hokeja. Ako ste si mohli všimnúť, pred triedou nám pribudli tri separované koše, ktoré sme si taktiež spravili samostatne s využívaním vzájomnej spolupráce. Pustili sme sa aj do skúmania výroby recyklovaného papiera. Svoj hudobný sluch sme si rozvíjali hrou na jednoduchý nástroj z Orffovho inštrumentára, prostredníctvom ktorého nám zazneli známe vianočné piesne. Notový zápis bol zjednodušený do farebnej predlohy, ktorá sa ľahšie prevádzala do zvuku. Nezabúdali sme ani na pobyt na čerstvom vzduchu.

     • Dva týždne s písmenkami P a N

     • Počas uplynulých dvoch týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku, prostredníctvom zážitku, zoznámili s dvomi novými hláskami a písmenkami P a N.  Pomocou metódy Sfumato začali čítať trojpísmenkové spojenia písmen SOS, LOS, MOS, SOL, SOM, LOL, MOL, LOM, MOM. Rozcvičovali si rúčky pomocou tematicky zameraných grafomotorických cvičení a následne trénovali písanie písmen Comenia Script B a L. Pracovali so šlabikárom, tvorili slová, vety, príbehy, rozprávali o zážitkoch a tým trénovali komunikačné schopnosti. Získavali nové informácie, a tak ako každý týždeň trénovali tímovú prácu vo dvojiciach či skupinách.

      Hviezdy týždňa prezentovaním seba, svojej rodiny, zážitkov a záľub trénovali prezentačné zručnosti. Spolu s hviezdami prišli na návštevu aj ich starí rodičia, ktorí im pomáhali. Špiónov obohatili svojimi zážitkami a skúsenosťami a dokonca nám predstavili zaujímavosti zo sveta rybárstva. Starým rodičom sa chceme veľmi poďakovať a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

      Na matematike Špióni trénovali zápis čísel 6, 7 a 8. Vytvárali farebné dečky - tvorba štvorca ako štvrtiny celku. Vytvorenie štvrtiny ako polovice  celku, odhad tvaru výsledného objektu. Skúšali dve numerické operácie v jednej úlohe. Riešili reálne situácie, odčítavanie / dopočítavanie do 10. Sčítavanie / dopočítavanie množstva homogénnych prvkov v procese. Dopĺňali farby podľa rytmického návodu. Trénovali rytmus a krokovanie.

      Na anglickom jazyku sa pomocou príbehov, pesničiek, rapu a hier zoznamovali s ďalším tematickým celkom, ktorým bola Rodina. Rozprávali o členoch rodiny, domácich prácach a aj o tom, ako možno pomáhať. Trénovali tiež dialóg a schopnosť odpovedať na otázky.

      Keďže všetci Špióni nazbierali 10 korálok, dohodli sa na spoločnom zážitku, ktorým bola návšteva kina. Hlasovaním si vybrali rozprávku o pavúčej rodinke Websterovcov, ktorá mala poučný charakter. Vytýčili si aj ďalšiu métu, ktorou je dosiahnutie 30 korálok.

      Prvý týždeň sme sa v klubíku venovali Olympijským hrám. Deti spontánne prispeli informáciou, ktorú mali osvojenú a obohatili ostatných. V ponuke bola tvorba olivového venca s využitím papierových tanierikov a farebného papiera alebo fakle (olympijský oheň), ktorý nám vznikol zlepením lekárskych, drevených paličiek a tiež farebného papiera. Čas sme trávili aj na školskom dvore, ale aj v telocvični, kde nám boli ponúknuté pohybové aktivity s využitím behu. Zaujímavosťou jedného poobedného klubíku bola aj prezentácia vlajok. Prišiel nám ich ukázať Milko, brat nášho spolužiaka Vilka. Mali sme možnosť kresliť pre nás známu vlajku, listovať v tematických knihách, dozvedieť sa zaujímavosti o podobne vyzerajúcich vlajkách, spoznať futbalistov a dokonca si niektoré vlajky aj reálne vyskúšať („zaviať“ nimi). Aké by to bolo, keby si správny športovec nevedel pripraviť aj zdravé občerstvenie. Spoločne sme si pripravili prostredie, ingrediencie a vytvorili si ovocné smoothie. Počas týždňa sme nezabúdali aj na precvičovanie matematických a gramatických zručností v podobe didaktických hier či písania a upevňovania si tvarov osvojených písmen.

      Ďalší týždeň sa niesol v duchu zdravej výživy. Zaujímavým podnetom bol návrh vytvoriť vlastnú spoločenskú hru, ktorej podstatou budú zdravé a nezdravé potraviny. Realizácia myšlienky sa spočiatku rozvíjala ťažšie, ale v priebehu týždňa prichádzali zaujímavé autentické nápady. Deti vytvorili vlastné políčka, figúrky aj pravidlá. Objavilo sa tiež vlastné pexeso. V ponuke bola aj výtvarná tvorba – „misa plná vitamínov“. Využívaná bola kresba prostredníctvom voskových farieb, ktoré boli prefarbované vodovými farbami. Okrem hier na školskom dvore, sme mali možnosť jedno poobedie tráviť aj v telocvični. Ponúknutá bola okrem iného aj aktivita v behu, kde bolo úlohou tímu Športkov vyhľadať a doniesť zdravé potraviny a tímu Hamčov tie nezdravé. Zaujímavým skúmaním bolo naše vlastné kýchanie. Prostredníctvom pokusu s rozprašovačom si deti skúšali, kam až môžu „docestovať“ bacily, keď si nezakryjeme ústa pri kýchaní. Spoločne sme si potom vytvárali výkres plný bacilov, ktoré sme vytvorili rozfúkaním farby slamkami.