• Týždne s písmenkami K, V a D
     • Týždne s písmenkami K, V a D

     • Počas uplynulých týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku zážitkovým spôsobom oboznamovali s hláskami a písmenami K, V a D. Rozlišovali tlačené, písané, malé, veľké písmená a určovali pozíciu hlásky v slove. Písali tvary písmen Comenia Script E, I, P, N, T, K, V, D samostatne a v slabikách. Písali písmená podľa diktovania a trénovali aj prepis a odpis písmen. Tvorili vety podľa grafickej schémy a určovali počet slov vo vete. Trénovali orientáciu v texte a zamerali sa aj na komunikačné schopnosti. Dopĺňali rozprávanie na základe otázok učiteľa a formulovali otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. Čítali spojenie troch hlások a písmen KOS, KOL, KOM, KON, KOT, SOK.. , spojenie štyroch hlások a písmen (bez dĺžňa): MAMA, MALA, MISA ...aj spojenie štyroch hlások a písmen s dĺžňom. Nasledujúci týždeň začínajú čítať prvé jednoduché vety.

      Na matematike Felixáci trénovali zápis číslic 9 a 0. Sčítavali a odčítavali číslice do 10 v zložitejšej štruktúre. Porovnávali počty a zapisovali nerovnosť znakom. Precvičovali lineárny a cyklický rytmus. Hľadali proces skladania a strihania papiera, ktorým vytvorili daný obrazec. Posilnili si tak skúsenosti s osovou a stredovou súmernosťou. Rozvíjali priestorovú predstavivosť a poznávali vlastnosti štvorca. Riešili slovné úlohy, pričom informácie získavali z obrázku. Stavali stavbu z kociek podľa obrázku, určovali počet kociek v jednotlivých podlažiach a evidovali ho v tabuľke. Počítali a rozkladali daný počet objektov na dva sčítance. V činnostiach poznávali vlastnosti rovnoramenného trojuholníka a rozvíjali predstavivosť.  V triede pribudol nový „Stôl skončil som skôr,“ z ktorého viacerí Felixáci po skončení práce plnili ľubovoľné úlohy z matematiky a slovenského jazyka.

      Na anglickom jazyku preberali nové tematické celky, ktorými boli Jedlo a Vianoce. Počúvali príbeh Santa Clausovi a o zdravom stravovaní. Počúvali pesničky s pohybovými aktivitami, reprodukovali rap a piesne. Hrali didaktické hry a viedli dialóg o tom, čo radi jedia.

      Do ranného kruhu prišli Hviezdy týždňa svojim spolužiakom predstaviť  seba, svoju rodinu, záľuby, a natrénovať si tak prezentačné zručnosti. Spolu s hviezdami prišli aj ich rodinní príslušníci, ktorí prváčikom porozprávali napríklad o hokeji, cestovaní, či o výcviku psíkov.

      V mesiaci december sa Felixáci zúčastnili viacerých akcií a udalostí. Predškolákom a ich rodičom predstavili na Dni otvorených dverí vyučovací proces. Hokejisti z Hokejových talentov prišli Felixákom predstaviť svoju vášeň pre hokej prostredníctvom rozhovoru, videa aj praktickej ukážky. Vianočnými piesňami, básničkami a tancom potešili starších ľudí v Domove dôchodcov. Vianočný týždeň ukončili vianočnou besiedkou – vystúpením pre rodičov. Navštívili aj psí útulok. Spoločne psíkom darovali hračky, deky a rôzne dobroty, čím ich chceli potešiť a darovať pocit Vianoc.

      Počas decembrových dní nás veľmi potešili tancujúce vločky za oknami našej školičky. Hneď prvý sneh sme preto využili na tvorbu malých snehuliakov. Počas týždňa sme veľa času trávili hrami na školskom dvore a dokonca sa nám podarilo postaviť aj veľkých snehuliakov. Začiatkom týždňa nám v triede pribudla aj mikulášska poštová schránka. Jej cieľom bolo, počas nasledujúcich vianočných dní a týždňov, vhadzovať do nej rôzne odkazy a kresby, ktorými by sme sa navzájom povzbudili a potešili. V ponuke bola aj tvorba tváričky s emóciami, ale aj kresba rozmanitých obrázkov jedným ťahom pomocou predlohy. Čítali sme si tiež príbeh „O snehovej kráľovnej“ a vyrábali snehové vločky, ktorých postup výroby nám prezentoval jeden zo spolužiakov. Keďže sme sa chystali navštíviť domov dôchodcov, maľovali sme tiež anjelikov, ktorých sme využili na ďalšiu tvorbu darčekových záložiek. Niektorých z nás oslovila matematická hra – vyhľadávanie dvojíc príkladov, iní spontánne odpisovali prebraté písmená z nápovedných tabúľ. Spoločne sme sa pustili aj do experimentu s kvapkami vody. Pomocou slamiek a klzkému povrchu papiera na pečenie, sme miešali farby a vytvárali z nich nové farebné odtiene. V ponuke bola aj výtvarná, manipulatívna činnosť - tvorba malej vlnenej čiapočky, ale aj kolektívne pohybové hry v telocvični. Spoločne sme si zahrali „slovný futbal“ – tvorba nových slov, trénovali čítanie slabík, sčítacie trojuholníky, ale tiež sme sa spoločne zabavili pri riešených lesných slovných úloh. Spontánne nám napadlo napodobniť televíznu reláciu „Česko Slovensko má talent“. Vytvorili sme si odbornú porotu, súťažiacich a predvádzali to, v čom sme dobrí. Z hier von nás zaujala čiarová naháňačka. Každý z nás si mal nakresliť na ihrisku rôzne čiary prostredníctvom kriedy, ktoré nám neskôr slúžili ako dráha pre spoločnú naháňačku. Vianočnú atmosféru sme umocnili počúvaním kolied a zdobením medovníkov. V ponuke bola aj tvorba vianočného domčeka s využitím drevených paličiek a tematických servítok.

     • Začiatok vyučovania

     • Prajeme veľa šťastia, lásky, zdravia a pokoja do nového roka 2020. Vianočné prázdniny končia 07.01.2020. Do školy nastupujeme 08.01.2020 (streda).