• Ako sme sa s písmenkami J, Y, Z, R, C zoznamovali...

     • Po novom roku sa Felixáci opäť pustili do usilovnej práce – učebnej, ale i zážitkovej. Koniec tohto mesiaca bol špeciálny tým, že ich čakalo prvé vysvedčenie. Okrem toho, že získali reflexiu svojej polročnej práce z pohľadu ich pani učiteliek, nezabudlo sa ani na ich sebareflexiu prostredníctvom obrázkového dotazníka. A čo všetko sa ešte do vysvedčenia stihli naučiť?

      Na slovenskom jazyku spoznávali a čítali tlačené a písané tvary písmen J, Y, Z, R, C.  Pustili sa tiež do porozumenia vetám. Určovali prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena. Správne vyslovovali hlásky s dĺžňom a mäkčeňom. Nacvičovali čítanie jednoduchých viet z tabule a zo šlabikára. Trénovali plynulé čítanie viet s porozumením. Hromadne čítali pomalým tempom. Nacvičovali správnu intonáciu oznamovacích, opytovacích i zvolacích viet. Odpisovali a prepisovali písmom Comenia Script písmená, slabiky, slová, vety a text podľa tlačenej predlohy. Na základe počutého písali písmená, slabiky a slová. Taktiež nezabudli na trénovanie spolupráce a rozvíjanie svojich komunikačných schopností.Mnohí z nich už spontánne siahajú po knihe so snahou dekódovať text, čo je dobrý znak toho, že majú v sebe túžbu v tejto oblasti napredovať.

       Na matematike pracovali s nulou ako prirodzeným číslom. Stretli sa aj so skladaním a strihaním kociek farebného papiera, čím objavovali osovú súmernosť. Vyskúšali tiež pracovať aj v geometrickom prostredí  Parkety. Jedná sa o pokrývanie roviny, orientáciu na ploche aj v priestore. Prirodzenou cestou spoznávali základné rovinné súmernosti, pomenovávali ich vlastnosti a ujasňovali si pojmy. Pracovali s drievkami, rozdeľovali obdĺžnik na štvorce. Sčitovali a odčitovali tri a viaceré čísla. Porovnávali čísla ako veličiny, používali znak pre porovnávanie a tvorili súbor objektov podľa záznamu.

      Počas januárových dní sme v klubíku veľa času trávili na školskom dvore. Objavili sa aj kooperatívne hry v telocvični, ktoré mávame každú stredu. Špeciálne nás oslovila hra v kruhu, ktorej cieľom bolo reagovať na dohodnutý zvuk píšťalky a súťaž tímov, kde sme sa vzájomne pretekali s novinovým papierom na hrudi a predlaktí. Zo vzdelávacej oblasti nás veľmi oslovila modifikovaná hra piškvorky. Jej políčka obsahovali jednoduché slová na čítanie. Až po ich správnom prečítaní sme si mohli do zvolenej kolónky zapísať svoj symbol. Taktiež sme sa zahrali so štipcami na bielizeň. Nevešali sme však mokrú bielizeň, ale písmenká – spájali sme totiž tvary písmen. Prostredníctvom matematického kvízu, ktorý bol motivovaný výberom úloh podľa náročnosti, sme si predcvičili rôzne oblasti matematiky. Okrem toho sme mali možnosť pracovať aj s pracovnou učebnicou a dokončiť si úlohy z vyučovania. Poslednú dobu nás veľmi zaujala bomba, s ktorou sme si taktiež precvičovali učivo – tvorbu nových slov, čítanie jednoduchých viet, či porovnávanie z matematiky. Na konci mesiaca sme zaviedli novú hru „Stratilo sa zrkadlo..“, ktorej podstata spočíva v upevňovaní si tvarov písmen abecedy. Z jednotlivých oblastí výchovy nám boli ponúknuté rôzne činnosti – počúvanie povestí o Bratislavskom hrade, maľovanky štátnych symbolov, počúvanie slovenských ľudových rozprávok či bábky, ktoré sme využili na divadielko, ale aj v rámci pohybovej hry v telocvični. Taktiež sme cestovali svetom – prostredníctvom stránky AirPano sme videli jednotlivé miesta sveta z leteckej perspektívy, čítali si z tematických knižiek o jednotlivých štátoch a z nich tvorili mapu sveta. V ponuke boli tiež puzzle, slovenské kvarteto a maľovanky jednotlivých národností. Začali sme si tiež vyrábať našu Zem tak, že sme si najskôr nastrihali kúsky novinového papiera, ktorým sme obaľovali nafúkaný balón. Postupne podľa záujmu si maľujeme jednotlivé svetadiely podľa glóbusu, ktoré budeme priliepať na vyfarbenú Zem. Tiež nás zaujala aj spontánna tvorba vlastných výtvorov z odpadového materiálu.