• Zasadnutie Rady školy 25.2.2021 o 20.00 on line

     • Program:

      1. počty žiakov na šk. rok 2021/2022
      2. výška školného na šk rok 2021/2021 
      3. priestory školy - update
      4. výberové konanie na pozíciu riaditeľa - update

      Zápisnicu z rady školy nájdete na stránkach školy v sekcii: O nás/Orgány školy/Rada školy