• ZRUŠENIE VYUČOVANIA!

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácií ohľadom prevencie a zastavenia šírenia nákazy COVID-19, ako aj z prevádzkových dôvodov, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť vyučovanie na deň 13. 03. 2020 (piatok).

      Zároveň na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia od pondelka 16.3.2020 na 14 dní.

      Bolo by vhodné, keby sa deti navzájom nenavštevovali, nie je vhodný ani "baby-sitting" viacerých detí jednou rodinou... práve preto sa nechodí do školy, aby sa deti nezhromažďovali vo väčších skupinách (platí nielen pre deti...).

      Sledujte denne oznamy cez mobilnú aplikáciu edupage, ako aj webové sídlo školy.

      Mgr. Lívia Drenková

      riaditeľka školy

       

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ako aj na základe zverejnených informácií, zo dňa 11. 3. 2020 o zatváraní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZA kraja, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť prevádzku školského klubu detí, dňa 12.03.2020 t.j. zajtra (štvrtok), z prevádzkových a preventívnych dôvodov.

      Vyučovanie v tento deň bude prebiehať v štandardnom režime, podľa rozvrhu hodín, žiaci budú mať obed v školskej jedálni.

      Rodičia si ich prevezmú po obede v čase od 12:30 do 13:00 hod.

      Situáciu naďalej neustále monitorujeme. Zajtra má zasadať krízový štáb, ktorý má rozhodnúť o uzatvorení všetkých typov škôl na celom území Slovenskej republiky na 14 dní.

      Prosíme rodičov, aby sledovali aktuálne informácie, ktoré zašleme v priebehu zajtrajšieho dňa, t. j. 12. 3. 2020 prostredníctvom edupage aplikácie.

      Mgr. Lívia Drenková
      riaditeľka školy
       

     • !!!OZNAM!!!

     •  

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie SR a na základe usmernenia MŠ SR,  naša škola:

      - zabezpečila dezinfekčné roztoky na umývanie rúk a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

      - hygienu priestorov školy zabezpečí podľa schváleného prevádzkového poriadku,

      - sprísni celkovú dezinfekciu školy,

      - zabezpečí pravidelné vetranie priestorov.

      Prosíme vás, aby ste upozornili svoje deti na dodržiavanie týchto hygienických zásad:

      1. Dôsledne si umývať ruky (mydlom, vodou, použiť dezinfekčný roztok) pred jedením, po návšteve toalety a po návrate domov.

      2. Kašlať  a kýchať do jednorazových vreckoviek, ktoré treba okamžite zahodiť do koša.

      3. Obmedziť alebo vyhýbať sa návšteve podujatí, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí.

      Vzniknutú situáciu neustále monitorujeme a s ďalšími zmenami Vás budeme včas informovať.

      !!!Zároveň Vás chceme informovať,

      že v dňoch 12. – 13. 3. 2020 (štvrtok, piatok)

      bude prevádzka v ŠKD do 15:00 h

      z organizačných dôvodov.

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      riaditeľka školy Mgr. Lívia Drenková

       

     • Ako sme sa s písmenkami J, Y, Z, R, C zoznamovali...

     • Po novom roku sa Felixáci opäť pustili do usilovnej práce – učebnej, ale i zážitkovej. Koniec tohto mesiaca bol špeciálny tým, že ich čakalo prvé vysvedčenie. Okrem toho, že získali reflexiu svojej polročnej práce z pohľadu ich pani učiteliek, nezabudlo sa ani na ich sebareflexiu prostredníctvom obrázkového dotazníka. A čo všetko sa ešte do vysvedčenia stihli naučiť?

      Na slovenskom jazyku spoznávali a čítali tlačené a písané tvary písmen J, Y, Z, R, C.  Pustili sa tiež do porozumenia vetám. Určovali prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena. Správne vyslovovali hlásky s dĺžňom a mäkčeňom. Nacvičovali čítanie jednoduchých viet z tabule a zo šlabikára. Trénovali plynulé čítanie viet s porozumením. Hromadne čítali pomalým tempom. Nacvičovali správnu intonáciu oznamovacích, opytovacích i zvolacích viet. Odpisovali a prepisovali písmom Comenia Script písmená, slabiky, slová, vety a text podľa tlačenej predlohy. Na základe počutého písali písmená, slabiky a slová. Taktiež nezabudli na trénovanie spolupráce a rozvíjanie svojich komunikačných schopností.Mnohí z nich už spontánne siahajú po knihe so snahou dekódovať text, čo je dobrý znak toho, že majú v sebe túžbu v tejto oblasti napredovať.

       Na matematike pracovali s nulou ako prirodzeným číslom. Stretli sa aj so skladaním a strihaním kociek farebného papiera, čím objavovali osovú súmernosť. Vyskúšali tiež pracovať aj v geometrickom prostredí  Parkety. Jedná sa o pokrývanie roviny, orientáciu na ploche aj v priestore. Prirodzenou cestou spoznávali základné rovinné súmernosti, pomenovávali ich vlastnosti a ujasňovali si pojmy. Pracovali s drievkami, rozdeľovali obdĺžnik na štvorce. Sčitovali a odčitovali tri a viaceré čísla. Porovnávali čísla ako veličiny, používali znak pre porovnávanie a tvorili súbor objektov podľa záznamu.

      Počas januárových dní sme v klubíku veľa času trávili na školskom dvore. Objavili sa aj kooperatívne hry v telocvični, ktoré mávame každú stredu. Špeciálne nás oslovila hra v kruhu, ktorej cieľom bolo reagovať na dohodnutý zvuk píšťalky a súťaž tímov, kde sme sa vzájomne pretekali s novinovým papierom na hrudi a predlaktí. Zo vzdelávacej oblasti nás veľmi oslovila modifikovaná hra piškvorky. Jej políčka obsahovali jednoduché slová na čítanie. Až po ich správnom prečítaní sme si mohli do zvolenej kolónky zapísať svoj symbol. Taktiež sme sa zahrali so štipcami na bielizeň. Nevešali sme však mokrú bielizeň, ale písmenká – spájali sme totiž tvary písmen. Prostredníctvom matematického kvízu, ktorý bol motivovaný výberom úloh podľa náročnosti, sme si predcvičili rôzne oblasti matematiky. Okrem toho sme mali možnosť pracovať aj s pracovnou učebnicou a dokončiť si úlohy z vyučovania. Poslednú dobu nás veľmi zaujala bomba, s ktorou sme si taktiež precvičovali učivo – tvorbu nových slov, čítanie jednoduchých viet, či porovnávanie z matematiky. Na konci mesiaca sme zaviedli novú hru „Stratilo sa zrkadlo..“, ktorej podstata spočíva v upevňovaní si tvarov písmen abecedy. Z jednotlivých oblastí výchovy nám boli ponúknuté rôzne činnosti – počúvanie povestí o Bratislavskom hrade, maľovanky štátnych symbolov, počúvanie slovenských ľudových rozprávok či bábky, ktoré sme využili na divadielko, ale aj v rámci pohybovej hry v telocvični. Taktiež sme cestovali svetom – prostredníctvom stránky AirPano sme videli jednotlivé miesta sveta z leteckej perspektívy, čítali si z tematických knižiek o jednotlivých štátoch a z nich tvorili mapu sveta. V ponuke boli tiež puzzle, slovenské kvarteto a maľovanky jednotlivých národností. Začali sme si tiež vyrábať našu Zem tak, že sme si najskôr nastrihali kúsky novinového papiera, ktorým sme obaľovali nafúkaný balón. Postupne podľa záujmu si maľujeme jednotlivé svetadiely podľa glóbusu, ktoré budeme priliepať na vyfarbenú Zem. Tiež nás zaujala aj spontánna tvorba vlastných výtvorov z odpadového materiálu.

    • Týždne s písmenkami K, V a D
     • Týždne s písmenkami K, V a D

     • Počas uplynulých týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku zážitkovým spôsobom oboznamovali s hláskami a písmenami K, V a D. Rozlišovali tlačené, písané, malé, veľké písmená a určovali pozíciu hlásky v slove. Písali tvary písmen Comenia Script E, I, P, N, T, K, V, D samostatne a v slabikách. Písali písmená podľa diktovania a trénovali aj prepis a odpis písmen. Tvorili vety podľa grafickej schémy a určovali počet slov vo vete. Trénovali orientáciu v texte a zamerali sa aj na komunikačné schopnosti. Dopĺňali rozprávanie na základe otázok učiteľa a formulovali otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. Čítali spojenie troch hlások a písmen KOS, KOL, KOM, KON, KOT, SOK.. , spojenie štyroch hlások a písmen (bez dĺžňa): MAMA, MALA, MISA ...aj spojenie štyroch hlások a písmen s dĺžňom. Nasledujúci týždeň začínajú čítať prvé jednoduché vety.

      Na matematike Felixáci trénovali zápis číslic 9 a 0. Sčítavali a odčítavali číslice do 10 v zložitejšej štruktúre. Porovnávali počty a zapisovali nerovnosť znakom. Precvičovali lineárny a cyklický rytmus. Hľadali proces skladania a strihania papiera, ktorým vytvorili daný obrazec. Posilnili si tak skúsenosti s osovou a stredovou súmernosťou. Rozvíjali priestorovú predstavivosť a poznávali vlastnosti štvorca. Riešili slovné úlohy, pričom informácie získavali z obrázku. Stavali stavbu z kociek podľa obrázku, určovali počet kociek v jednotlivých podlažiach a evidovali ho v tabuľke. Počítali a rozkladali daný počet objektov na dva sčítance. V činnostiach poznávali vlastnosti rovnoramenného trojuholníka a rozvíjali predstavivosť.  V triede pribudol nový „Stôl skončil som skôr,“ z ktorého viacerí Felixáci po skončení práce plnili ľubovoľné úlohy z matematiky a slovenského jazyka.

      Na anglickom jazyku preberali nové tematické celky, ktorými boli Jedlo a Vianoce. Počúvali príbeh Santa Clausovi a o zdravom stravovaní. Počúvali pesničky s pohybovými aktivitami, reprodukovali rap a piesne. Hrali didaktické hry a viedli dialóg o tom, čo radi jedia.

      Do ranného kruhu prišli Hviezdy týždňa svojim spolužiakom predstaviť  seba, svoju rodinu, záľuby, a natrénovať si tak prezentačné zručnosti. Spolu s hviezdami prišli aj ich rodinní príslušníci, ktorí prváčikom porozprávali napríklad o hokeji, cestovaní, či o výcviku psíkov.

      V mesiaci december sa Felixáci zúčastnili viacerých akcií a udalostí. Predškolákom a ich rodičom predstavili na Dni otvorených dverí vyučovací proces. Hokejisti z Hokejových talentov prišli Felixákom predstaviť svoju vášeň pre hokej prostredníctvom rozhovoru, videa aj praktickej ukážky. Vianočnými piesňami, básničkami a tancom potešili starších ľudí v Domove dôchodcov. Vianočný týždeň ukončili vianočnou besiedkou – vystúpením pre rodičov. Navštívili aj psí útulok. Spoločne psíkom darovali hračky, deky a rôzne dobroty, čím ich chceli potešiť a darovať pocit Vianoc.

      Počas decembrových dní nás veľmi potešili tancujúce vločky za oknami našej školičky. Hneď prvý sneh sme preto využili na tvorbu malých snehuliakov. Počas týždňa sme veľa času trávili hrami na školskom dvore a dokonca sa nám podarilo postaviť aj veľkých snehuliakov. Začiatkom týždňa nám v triede pribudla aj mikulášska poštová schránka. Jej cieľom bolo, počas nasledujúcich vianočných dní a týždňov, vhadzovať do nej rôzne odkazy a kresby, ktorými by sme sa navzájom povzbudili a potešili. V ponuke bola aj tvorba tváričky s emóciami, ale aj kresba rozmanitých obrázkov jedným ťahom pomocou predlohy. Čítali sme si tiež príbeh „O snehovej kráľovnej“ a vyrábali snehové vločky, ktorých postup výroby nám prezentoval jeden zo spolužiakov. Keďže sme sa chystali navštíviť domov dôchodcov, maľovali sme tiež anjelikov, ktorých sme využili na ďalšiu tvorbu darčekových záložiek. Niektorých z nás oslovila matematická hra – vyhľadávanie dvojíc príkladov, iní spontánne odpisovali prebraté písmená z nápovedných tabúľ. Spoločne sme sa pustili aj do experimentu s kvapkami vody. Pomocou slamiek a klzkému povrchu papiera na pečenie, sme miešali farby a vytvárali z nich nové farebné odtiene. V ponuke bola aj výtvarná, manipulatívna činnosť - tvorba malej vlnenej čiapočky, ale aj kolektívne pohybové hry v telocvični. Spoločne sme si zahrali „slovný futbal“ – tvorba nových slov, trénovali čítanie slabík, sčítacie trojuholníky, ale tiež sme sa spoločne zabavili pri riešených lesných slovných úloh. Spontánne nám napadlo napodobniť televíznu reláciu „Česko Slovensko má talent“. Vytvorili sme si odbornú porotu, súťažiacich a predvádzali to, v čom sme dobrí. Z hier von nás zaujala čiarová naháňačka. Každý z nás si mal nakresliť na ihrisku rôzne čiary prostredníctvom kriedy, ktoré nám neskôr slúžili ako dráha pre spoločnú naháňačku. Vianočnú atmosféru sme umocnili počúvaním kolied a zdobením medovníkov. V ponuke bola aj tvorba vianočného domčeka s využitím drevených paličiek a tematických servítok.

     • Začiatok vyučovania

     • Prajeme veľa šťastia, lásky, zdravia a pokoja do nového roka 2020. Vianočné prázdniny končia 07.01.2020. Do školy nastupujeme 08.01.2020 (streda).

       

     • Týždeň písmenka T

     • Posledný týždeň sa niesol v znamení opakovania a trénovania pravidiel. Felixáci si každé ráno určili tri pravidlá, na ktoré daný deň dbali. Počas dňa sa ich snažili dodržiavať a na konci dňa aj zhodnotiť mieru ich uplatňovania.

      Na slovenskom jazyku spoznávali Antarktídu a keďže tam žije väčšina druhov tučniakov, spoločne si vyvodili nové písmeno a hlásku T. Čítali syntézu písmen NOS, NOL, NOM, NON a písali nové písmenko Comenia Script –  M. Precvičovali jemnú motoriku pomocou grafomotorických cvičení, tiež orientáciu v texte a písanie písmen podľa diktovania. Na štvrťročných ŽURkach reflektovali svoju prácu a výkony, hodnotili čo im ide a na čom chcú ešte popracovať.

       Na matematike porovnávali počet a veličiny. Rozlišovali počt predmetov a ich častí a porovnávali ich. Trénovali orientáciu v rovine. Hľadali vhodnú cestu do cieľa. Merali a odhadovali dĺžky / výšky reálneho objektu. Diskutovali o výške objektov z reálneho sveta, argumentovali. Sami si vyvodili a používali znak pre záznam deja. Zaznamenávali povel pomocou šípok dopredu a dozadu. Modelovali odčítanie pomocou pohybu vlastného tela po číselnej osi. 

      Hviezda týždňa nám spolu so starkým a ockom prišla predstaviť svoju rodinu a aj včelárstvo. Špióni sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o mede, včielkach a dokonca mohli ochutnať aj najväčšiu dobrotu na svete – kúsky plástu obalené medom.

      Na anglickom jazyku sa Špióni venovali novej téme, ktorou boli Časti tela a zmyslové vnemy. Vytvorili spoločné obrazy, reprodukovali a dramatizovali príbehy a trénovali dialógy.

      V priebehu týždňa si stredoškoláci pre Felixákov pripravili zaujímavé aktivity, video a prezentáciu na tému separovanie. Špióni pri aktivitách aktívne pracovali, uhádli hádanku o zvieratkách, a tak do triedy dostali VermiKomposter, v ktorom bývajú naši noví nájomníci - Kalifornské dážďovky slúžiace na kompostovanie. Ich benefitom je, že dokážu premeniť bežný biologický odpad na najkvalitnejšie organické hnojivo s vynikajúcimi vlastnosťami.

      Tento týždeň sme v klubíku zisťovali, čo všetko si vieme urobiť svojpomocne. Pomáhali nám k tomu knihy s návodmi, ktoré sme si na začiatku týždňa mali možnosť prelistovať. Ponúk bolo viac, no nakoniec sme si vyrábali snehovú vločku s využitím drevených paličiek či obrázky lemované soľou. Spoločne sme zisťovali, kto sa cíti v čom dobrý, preto sme sa dozvedeli aj zaujímavosti zo sveta ľadového hokeja. Ako ste si mohli všimnúť, pred triedou nám pribudli tri separované koše, ktoré sme si taktiež spravili samostatne s využívaním vzájomnej spolupráce. Pustili sme sa aj do skúmania výroby recyklovaného papiera. Svoj hudobný sluch sme si rozvíjali hrou na jednoduchý nástroj z Orffovho inštrumentára, prostredníctvom ktorého nám zazneli známe vianočné piesne. Notový zápis bol zjednodušený do farebnej predlohy, ktorá sa ľahšie prevádzala do zvuku. Nezabúdali sme ani na pobyt na čerstvom vzduchu.

     • Dva týždne s písmenkami P a N

     • Počas uplynulých dvoch týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku, prostredníctvom zážitku, zoznámili s dvomi novými hláskami a písmenkami P a N.  Pomocou metódy Sfumato začali čítať trojpísmenkové spojenia písmen SOS, LOS, MOS, SOL, SOM, LOL, MOL, LOM, MOM. Rozcvičovali si rúčky pomocou tematicky zameraných grafomotorických cvičení a následne trénovali písanie písmen Comenia Script B a L. Pracovali so šlabikárom, tvorili slová, vety, príbehy, rozprávali o zážitkoch a tým trénovali komunikačné schopnosti. Získavali nové informácie, a tak ako každý týždeň trénovali tímovú prácu vo dvojiciach či skupinách.

      Hviezdy týždňa prezentovaním seba, svojej rodiny, zážitkov a záľub trénovali prezentačné zručnosti. Spolu s hviezdami prišli na návštevu aj ich starí rodičia, ktorí im pomáhali. Špiónov obohatili svojimi zážitkami a skúsenosťami a dokonca nám predstavili zaujímavosti zo sveta rybárstva. Starým rodičom sa chceme veľmi poďakovať a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

      Na matematike Špióni trénovali zápis čísel 6, 7 a 8. Vytvárali farebné dečky - tvorba štvorca ako štvrtiny celku. Vytvorenie štvrtiny ako polovice  celku, odhad tvaru výsledného objektu. Skúšali dve numerické operácie v jednej úlohe. Riešili reálne situácie, odčítavanie / dopočítavanie do 10. Sčítavanie / dopočítavanie množstva homogénnych prvkov v procese. Dopĺňali farby podľa rytmického návodu. Trénovali rytmus a krokovanie.

      Na anglickom jazyku sa pomocou príbehov, pesničiek, rapu a hier zoznamovali s ďalším tematickým celkom, ktorým bola Rodina. Rozprávali o členoch rodiny, domácich prácach a aj o tom, ako možno pomáhať. Trénovali tiež dialóg a schopnosť odpovedať na otázky.

      Keďže všetci Špióni nazbierali 10 korálok, dohodli sa na spoločnom zážitku, ktorým bola návšteva kina. Hlasovaním si vybrali rozprávku o pavúčej rodinke Websterovcov, ktorá mala poučný charakter. Vytýčili si aj ďalšiu métu, ktorou je dosiahnutie 30 korálok.

      Prvý týždeň sme sa v klubíku venovali Olympijským hrám. Deti spontánne prispeli informáciou, ktorú mali osvojenú a obohatili ostatných. V ponuke bola tvorba olivového venca s využitím papierových tanierikov a farebného papiera alebo fakle (olympijský oheň), ktorý nám vznikol zlepením lekárskych, drevených paličiek a tiež farebného papiera. Čas sme trávili aj na školskom dvore, ale aj v telocvični, kde nám boli ponúknuté pohybové aktivity s využitím behu. Zaujímavosťou jedného poobedného klubíku bola aj prezentácia vlajok. Prišiel nám ich ukázať Milko, brat nášho spolužiaka Vilka. Mali sme možnosť kresliť pre nás známu vlajku, listovať v tematických knihách, dozvedieť sa zaujímavosti o podobne vyzerajúcich vlajkách, spoznať futbalistov a dokonca si niektoré vlajky aj reálne vyskúšať („zaviať“ nimi). Aké by to bolo, keby si správny športovec nevedel pripraviť aj zdravé občerstvenie. Spoločne sme si pripravili prostredie, ingrediencie a vytvorili si ovocné smoothie. Počas týždňa sme nezabúdali aj na precvičovanie matematických a gramatických zručností v podobe didaktických hier či písania a upevňovania si tvarov osvojených písmen.

      Ďalší týždeň sa niesol v duchu zdravej výživy. Zaujímavým podnetom bol návrh vytvoriť vlastnú spoločenskú hru, ktorej podstatou budú zdravé a nezdravé potraviny. Realizácia myšlienky sa spočiatku rozvíjala ťažšie, ale v priebehu týždňa prichádzali zaujímavé autentické nápady. Deti vytvorili vlastné políčka, figúrky aj pravidlá. Objavilo sa tiež vlastné pexeso. V ponuke bola aj výtvarná tvorba – „misa plná vitamínov“. Využívaná bola kresba prostredníctvom voskových farieb, ktoré boli prefarbované vodovými farbami. Okrem hier na školskom dvore, sme mali možnosť jedno poobedie tráviť aj v telocvični. Ponúknutá bola okrem iného aj aktivita v behu, kde bolo úlohou tímu Športkov vyhľadať a doniesť zdravé potraviny a tímu Hamčov tie nezdravé. Zaujímavým skúmaním bolo naše vlastné kýchanie. Prostredníctvom pokusu s rozprašovačom si deti skúšali, kam až môžu „docestovať“ bacily, keď si nezakryjeme ústa pri kýchaní. Spoločne sme si potom vytvárali výkres plný bacilov, ktoré sme vytvorili rozfúkaním farby slamkami.

       

    • Týždeň písmenka I
     • Týždeň písmenka I

     • Po jesenných prázdninách sa oddýchnutí Felixáci venovali opakovaniu nadobudnutých vedomostí a zručností. Na slovenskom jazyku spoznávali základné informácie o Indiánoch, zisťovali ako vzniklo slovo Indián a vyvodili tak nové písmenko a hlásku I. Všetko sa to konalo v zážitkovom štýle, pretože žiakom bolo deň vopred oznámené, že môžu prísť tematicky oblečení. Spoločne si zhotovili aj indiánsku čelenku s pierkami. Následne určovali pozíciu hlásky I v slove, uvoľňovali rúčky pomocou grafomotorických cvičení s indiánskou tematikou. Trénovali čítanie slabík a písanie písmen Comenia Script U, A, S. Tvorili vety podľa obrázkov a určitého počtu slov. Témou žili aj v školskom klube, v rámci ktorého si postavili indiánsky stan teepee. Poslúžili im k tomu staré záclony, látky, špagát, nožnice a materiál, ktorý našli v prírode.

      Na matematike trénovali zápis čísiel 3, 4, 5. Modelovali čísla pohybom – krokovaním, tlieskaním, či riekankou. Zoznamovali sa s obdĺžnikom, trojuholníkom a spoznávali ich vlastnosti. Zadávali a realizovali úlohy na krokovanie – sčítavali a odčítavali pomocou krokovacieho pásu, generovali úlohy pomocou hracích kociek a riešili reálne situácie na sčítavanie a odčítavanie. Pracovali s číselným rytmom, pokračovali v grafickom, dvojrozmernom zápise a odhaľovali jeho zákonitosti. Zoznamovali sa s rozkladom čísla 10. Učili sa pozorovať, orientovať sa v rovine, tvoriť obrazce a komunikovať o geometrických objektoch.

      Tento týždeň sme sa v klubíku začali venovať emóciám. Na ceste poznávania nás inšpirovala kreslená rozprávka „V hlave“, ktorá nás podnietila k rozhovoru. Postavičkami predstavujúcimi jednotlivé emócie, ktoré v nej vystupujú, je inšpirovaná aj tabuľka so štipcami nachádzajúca sa v našej triede. Slúži na zaznamenanie emócií každého z nás. Prostredníctvom pantomímy sme napodobňovali a vzájomne hádali zobrazované emócie. Tému sme pretavili aj do výtvarnej oblasti. Úlohou bolo, prostredníctvom kresby a dolepovania obrázkov z časopisov, vytvoriť obrázok zobrazujúci jednu zo spomínaných emócií. Najčastejšie sa vyskytovala radosť. Začali sme tiež aplikovať sociálno-emocionálne hry, konkrétne kreslenie dvojíc, ktorých úlohou bolo zhotoviť jeden spoločný obrázok bez použitia slova, mimiky či gest. Pekné počasie sme využili na hry realizované na školskom dvore. Úspech zožala naháňačka s balónmi, ktoré sme si museli jednak chrániť, ale zároveň aj prasknúť súperom.

     • Ako sa Felixáci na moreplavcov a Eskimákov premenili

     • Posledné dva týždne Felixákov boli plné hier, aktivít a objavovania nových vedomostí.

      Prvý týždeň sme na slovenskom jazyku, inšpirovaní moreplavcom Krištofom Kolumbusom, podnikli 4 výpravy, na ktorých sme objavovali a spoznávali všetky tvary písmena a hlásky M.  Počas týždňa sme opakovali a trénovali rozlišovanie tlačených, písaných, malých a veľkých písmen a určovali pozíciu hlások v slove. Uvoľňovacie cviky boli zamerané na písanie vodorovných a zvislých rovných čiar. Pracovali sme čítacími tabuľkami, čítali  spojenie dvoch hlások LO, LU, LA a začali sme s trénovaním písania prvého písmenka Comenia Script O. Na matematike sme trénovali zápis číslic 1 a 2. Opakovali sme sčítavanie a zapisovanie počtu zástupnými znakmi, triedili súbory podľa dvoch kritérií. Ocitli sme sa aj v detskom parku v ktorom sme si skúšali orientáciu na mape. Porovnávali sme veličiny, dĺžky jednotlivých objektov.

      V klubíku sme sa počas uplynulých dvoch týždňov venovali témam: ľudské telo a povolania. Najskôr sme si hovorili rôzne zaujímavosti o ľudskom tele, ktoré sme už mali osvojené, čím sme sa vzájomne obohatili. K dispozícií sme mali tematické knižky a kartičky röntgenových snímkov určené pre vlastné skúmanie. V ponuke bola aj možnosť vytvoriť si vlastnú napodobeninu röntgenového snímku pomocou múky a vatových paličiek. Úspech zožala predovšetkým ruka, ale objavili sa aj rebrá. Spoločne sme si tiež vytvárali predstavu o tom, kde sú uložené vnútorné orgány. Najskôr sme si obkreslili jedného z nás, vystrihli jednotlivé orgány a navrhovali, kde sú asi umiestnené.Ukážka potravinovej pyramídy a jej význam prebiehala cez maľovanie jednotlivých častí a ich vzájomné zlepenie do trojuholníkového tvaru. Počas týždňa sme trávili množstvo času na čerstvom vzduchu a okrem iného sme spolu so športovým krúžkom navštívili aj lezeckú stenu. Motiváciou k lezeniu bolo aj hľadanie ukrytých korálikov v rôznych častiach miestnosti. Tí, ktorí si chceli oddýchnuť, mali možnosť zapojiť sa do športových hier v telocvični.

      Náš ďalší týždeň sme odštartovali už v nedeľu, pretože sme počas nej mali spoločné adaptačné stretnutie. Bol to deň plný hier, zábavy a spoznávania sa navzájom. Prenikali sme aj do podstaty metód a princípov využívaných na hodinách, ktoré sme si prakticky ukázali cez rodinné potulky v „detskom parku“ nášho lesa a odpovedali na vynárajúce sa otázky. Od rána nám rozvoniaval guláš, ktorého výborná vôňa svedčila aj o jeho chuti. Prítomné boli aj zaujímavé tímové hry – prehadzovanie loptičky prostredníctvom uterákov; prelievanie vody cez krátke rúrky, z ktorých sme mali vytvoriť jeden dlhý kanál a dostať celý objem vody do druhej nádoby či schopnosť zjednotiť celý tím ľudí a „doskákať“ na svoje miesto, ktoré nám taktiež spríjemnili krásny slnečný deň.

      Nasledujúci deň sme  na slovenskom jazyku Eskimákom Eduardom objavovali Aljašku, a tak sa zoznámili s novým písmenom a hláskou E. Počas týždňa sme trénovali čítanie písmen, slabík a precvičovali spojenie hlások MA, MO, MU. Diskutovali sme, tvorili príbehy pomocou obrázkov, a tým rozvíjali komunikačné zručnosti. Trénovali sme aj písanie druhého písmenka Comenia Script, ktorým bolo písmeno U. Na matematike sme trénovali zápis číslice 3, vytvárali  obrazce podľa návodu „krok za krokom“. Porovnávali sme dva prirodzené čísla, sčítavali a dopočítavali homogénne prvky obore do 10.

      V priebehu obidvoch týždňov sa Špióni na angličtine s dvojčatami Holly a Harrym, ich mačkou Leom a dráčikom Digim venovali téme rodina. Počúvali príbehy, spievali pesničky a za pomocii Justina si precvičovali výslovnosť anglických slov a viet.

      V klubíku sme objavovali povolania. Individuálne sme si vytvárali predstavu o svojom budúcom povolaní. Pomáhali nám k tomu rôzne obrázky postavičiek danej profesie s typickými nástrojmi, ktoré sa v nich využívajú; ilustrovaná detská knižka, z ktorej sme si čítali podľa záujmu detí, či naše záľuby, ktorým sa už teraz venujeme. Taktiež sme si vytvárali spoločné dielo, do ktorého sme kresbou zaznamenávali činnosť našich rodičov. Krásne slnečné počasie sme využili na rôzne individuálne či kolektívny hry, ale taktiež aj na hru na „módneho návrhára“. Deti mali k dispozícií rôzne postavičky s vystrihnutou časťou oblečenia. Podľa záujmu mohli vytvárať rôzne návrhy látok. Prostredníctvom pracovného listu sme priraďovali vhodnosť oblečenia k aktuálne zobrazenému počasiu. Z telovýchovnej oblasti sme sa tento týždeň zamerali na hod do diaľky.

      Saška a Veronika

    • Týždeň písmenka L
     • Týždeň písmenka L

     •  Ďalší týždeň priniesol Špiónom nové vedomosti i zručnosti. Na slovenskom jazyku zdolávali rôzne stanoviská, prostredníctvom ktorých sa zoznámili so štyrmi tvarmi písmenka L. Počas týždňa pracovali s čítacími tabuľkami a opakovali písmená O, S, B, U, A. Využívali aj plody jesene. Prekvapením boli pripravené gaštany, ktoré obsahovali štyri tvary prebratých písmen. Každý zo Špiónov si vybral jeden a spoločne hľadali rodinky písmen. Precvičili si tak nie len písmená a hlásky, ale aj vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom dvoch kociek s písmenami čítali prvé slabiky, rozlišovali hlásky v slabike a určovali pozíciu hlásky v slove. Rozvíjali komunikačné schopnosti a rozprávanie podľa obrázka. Jemnú motoriku rozvíjali pri uvoľňovacích cvikoch zameraných na šikmé čiary. Budúci týždeň začínajú s písaním prvých písmen a čísel.

      Na matematike Felixáci kúzlili. Objavili spôsob ako odmerať dĺžku koberca (tréning techniky krokovania, synchronizácie rytmu) alebo ako môže poslúžiť tričko, či gaštany na precvičovanie sčítavania a odčítavania. Prítomná bola názornosť i manipulácia s predmetmi. Zisťovali počet prvkov a porovnávali. Rozkladali množinu prvkov na dve časti podľa pokynov. Evidovali súbor údajov zástupnými modelmi. Triedili súbor prvkov podľa dvoch kritérií.

      V klubíku sme sa tento týždeň venovali domovu a rodine. Hneď v úvode týždňa sme sa nevedeli dočkať na sľúbenú tvorbu vlastnej modelovacej hmoty z minulého týždňa. Vytvorili sme si ju spoločnými silami a následne si každý zobral kúsok a tvoril podľa seba. Počas týždňa sme si výrobky nechali vysušiť a sledovali ako tvrdnú. Už ich stačí len vymaľovať a zavesiť. :)

      Domy a príbytky sme tvorili na školskom dvore i v prostredí herne. Krásy jesennej prírody nás viedli k tvorbe „domčeka pod stromom“. Prítomní boli vedúci stavby, robotníci i dizajnéri. Spontánne sme dospeli aj k tvorbe plánu tvoreného domu i k potrebným dopravným prostriedkom, ktorých náčrty niektorí zaznamenali do antuky. Dnu sme si zariaďovali spoločný dom triedy. Každý mal možnosť zaznamenať to, čo by v ňom potreboval. Objavila sa kresba či dolepovanie obrázkov z rôznych letákov či časopisov. Nechýbala asi stavba z matracov či diek, v prostredí ktorej si mohol každý oddýchnuť.

      Rodinky zvieracie i ľudské sa objavili v hádankách, kvíze /samec, samica, mláďa/, v hre trixeso, ktorého podstata spočívala v hľadaní zvieracích rodinných trojíc či kresbe ľudskej alebo zvieracej rodiny.

      Zo športovej činnosti sme sa venovali skoku do diaľky. Doskočenú vzdialenosť sme označili papierovými guľami, ktoré umožnili záverečné porovnanie a vyhlásenie najlepšieho skokana.

       

      Veronika a Saška

    • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky
     • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky

     • Prvý októbrový týždeň Špiónov sa začal ranným kruhom, v rámci ktorého sa rozprávali o víkende a zvolili si triedne funkcie. Špiónka týždňa mala počas týždňa v triede určité privilégiá, upozorňovala kamarátov na dodržiavanie dohôd a pravidiel a bola vzorom správania pre deti. Tajný agent dohliadal na poriadok v triede a upozorňoval spolužiakov na neporiadok. Asistent pomáhal rozdávať pomôcky, pracovné listy a kontroloval, či sú všetci pripravení na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Spravodajca času a počasia každý deň informoval o aktuálnom dni, dátume a počasí. Rastlinkári sa dôsledne a starostlivo starali o kvietky v triede a informátorka si pre deti pripravila veľmi zaujímavé informácie.

      Na slovenskom  jazyku sa Felixákom podarila vyriešiť špiónska úloha a objavili tak štyri tvary písmena A, ktoré v danom týždni precvičovali. Počas celého týždňa rozvíjali komunikačné zručnosti, učili sa diskutovať a argumentovať. Pracovali tiež s čítacími tabuľkami, čítali všetky tvary písmen O, S, B, U, A. Precvičovali jemnú motoriku, venovali sa uvoľňovacím cvikom – lomená čiara – zdola nahor, zmenšovanie tvaru. Vyskúšali si pracovať s technikou zatlač a povoľ využívanou v metóde Sfumato.

      Na matematike evidovali počet objektov, opakovane sčítavali a zapisovali počet zástupnými znakmi. Stavali stavby z kociek podľa obrázkov a diskutovali o nich. Modelovali štvorec a rad štvorcov z drievok, počítali drievka a analyzovali vytvorené obrazce. Rozvíjali komunikačné zručnosti, popisovali polohu objektov. Nacvičovali synchronizáciu rytmu, slova a pohybu a cvičili krátkodobú pamäť.

      Na výtvarnej výchove sa Špiónom podarilo do ich výtvoru jesennej prírody zakomponovať a ukryť spoznávané písmenka.

      Tento týždeň si tiež vytvorili nové pravidlo, ktoré celý týždeň trénovali. Každý deň v záverečnom kruhu oceňovali tie pravidlá, ktoré sa im v daný deň podarilo dodržať.

      V Klubíku sme sa tento týždeň venovali ďalším zaujímavým aktivitám. Hneď v úvode týždňa sme skúmali, v ktorých častiach Slovenska bývajú naši starí rodičia. Spoločne sme si vytvárali plán cesty, akým dopravným prostriedkom, resp. prostriedkami sa k nim dostaneme. Kto chcel, o hotovom diele aj porozprával. Tiež sme dostali dotazníky, ktoré bolo potrebné čiastočne vyplniť aj doma. Zaujímalo nás, aké záľuby majú naše deti a mali ich starí rodičia v ich veku. Dúfame, že sa dotazníky vrátia späť do školy, aby sme si ich mohli spoločne vystaviť a porovnať. :) Nezabúdali sme ani na pohyb. Tento týždeň sme sa zabavili pri netradičných hrách – napr. kameň, papier, nožnice s kartičkami či naháňačke s „chytaním chvostíkov“. Estetické cítenie sme rozvíjali manipuláciou s prírodninami – niektorí navliekali šípky a tvorili náramok, iní „ozdobovali listy“ s využitím rôznych vykrajovačiek. Spoločne sme sa pustili aj do tvorby vlastnej modelovacej hmoty, v ktorej budeme pokračovať nasledujúci týždeň.

      V závere by sme vás chceli oboznámiť aj s pomocníkmi, ktorí nám pomáhajú pri budovaní optimálnej klímy triedy. Ako prvú sme začali využívať Slnečnicu – otvorená zdvihnutá dlaň symbolizuje stíšenie, aktívne počúvanie, očný kontakt, používanie príjemného tónu.. Pomáha pri odovzdávaní informácií.  Triedne funkcie – uľahčujú organizáciu, deti si prostredníctvom nich trénujú zodpovednosť. Semafor – určite ste si všimli tri známe farebné kruhy na našej tabuli. Šípka na určitej farbe znázorňuje režim, na ktorý sa musíme nastaviť, aby sa nám dobre pracovalo. Červená – režim zips – samostatná práca, pracujem v úplnom tichu; oranžová – šepkací režim –  pracujem po šepky; zelená – režim diskusie – žiaci medzi sebou nahlas diskutujú, riešia zadanú úlohu. Kľúčiky – červený (dievčatá) a modrý (chlapci) kľúč zavesený na našej zadnej stene slúžia k tomu, aby sme nemuseli rušiť a mohli si organizovať osobné potreby - návšteva toalety. Keď niekto potrebuje odísť na toaletu, nemusí to oznamovať, iba položí príslušný kľúčik na svoju lavicu a po návrate ho opäť zavesí na klinec. Štyri tvary písma – prečo ich vídavate na našej tabuli? Je to práve preto, aby sme vedeli čítať aj iný font písma. Je ale jasné, že sa primárne venujeme Comenia Scprit, s písaným tvarom sa len oboznamujeme.

       

      Veronika a Saška

    • Posledný septembrový týždeň
     • Posledný septembrový týždeň

     • Posledný septembrový týždeň Felixákov bol opäť veľmi pestrý, plný práce, aktivít, didaktických hier, ale samozrejme, aj času na relax.

      Na matematike určovali počet prvkov v skupine a vyjadrovali ho prirodzeným číslom, vytvárali skupinu s daným počtom prvkov, sčitovali prirodzené čísla v číselnom obore do 10 a zapisovali počet do tabuľky. Rozvíjali manipulatívne zručnosti, a tak poznávali geometrické tvary a ich vlastnosti. Identifikovali jednoduché pravidlo vytvorenia danej postupnosti, dopĺňali do nej niekoľko chýbajúcich znakov či farieb. Porozumeli číslu ako počtu pomocou viacerých modelov (dotyk, zvuk, pohyb..). Vyznačovali tiež cestu v jednoduchom bludisku a labyrinte.

      Na slovenskom jazyku sa Špióni ocitli na strašidelnom hrade, na ktorom spoznávali tlačený i písaný tvar veľkého a malého písmena U. Pracovali aj s tabuľkami, pomocou ktorých trénovali písmená a ich umiestnenie v riadkoch. Precvičovali tvorenie nových slov a viet, čím sa zároveň rozvíjala slovná zásoba a komunikačné zručnosti. Z grafomotoriky boli prítomné uvoľňovacie cviky zamerané na poloovál dolný - švih, vyplňovanie plochy, zmenšovanie dovnútra, písanie do linajok, striedanie veľkého a malého tvaru.

      Na angličtine trénovali komunikáciu, zvládli pozdrav, predstavenie a rozlúčenie sa. Identifikovali farby, čísla 1–10 a spoznávali školské pomôcky. Počúvali a spievali piesne a vytvárali  mini-flash cards zamerané na komunikáciu. Priestor bol vytvorený aj pre zaujímavé hry.

      V klubíku sme sa tento týždeň venovali doprave. Najskôr sme si rozprávali, ako zdravíme ľudí, ktorých stretávame na „ceste“ do triedy. S tými, ktorí mali záujem sme v PL prirodzene vyvodili pojmy tykanie a vykanie. Iných zaujala dramatizácia situácií, v ktorých bolo potrebné využiť pravidlá slušnej komunikácie v prepojení s dopravou. Hitom tohto týždňa sa stali ručne vyrábané lietadielka a niektorí z nás preferovali skôr dopravné maľovanky. Všetkých však potešil list od tajného agenta, ktorý nám dal neľahkú úlohu. Vybudovať špiónske mesto s využitím odpadového materiálu. Deti tvorili v skupinách i individuálne. Spoločne sme tak vytvorili budovy, cestu, lode, lietadlá, či autá. Čas trávený von priniesol okrem iného kreslenie dopravných značiek do antuky, hru na taxikár, či tvorbu „poletúchov“, ktoré sme využili na hod do diaľky.

    • Tretí týždeň Felixákov
     • Tretí týždeň Felixákov

     • Tretí týždeň sprevádzal Špiónov triedny maskot Felix pri viacerých aktivitách a hrách – dramatických, pohybových, výtvarných, či grafomotorických. Vo všetkých činnostiach sa Felixáci zameriavali na spoznávanie tlačeného i písaného tvaru veľkého a malého písmena b. Nacvičovali správne fyziologické tvorenie a čítanie tzv. tlačenej hlásky b, obťahovali a dokresľovali tvary písmena. Trénovali uvoľňovacie cviky zamerané na ovál, švih a poloovál horný, ktorého tvar zmenšovali na linajke. Rozvíjali komunikačné zručnosti, rozprávanie podľa obrázka a tvorenie viet podľa časovej následnosti.

      Na matematike budovali predstavy o čísle ako počte a evidovali počet zástupnými znakmi. Prepájali rôzne modely rovnakých čísel ako počtu, a diskutovali o rôznych možnostiach riešení. Nacvičovali synchronizáciu rytmu, pohybu a slova, a cvičili krátkodobú pamäť. Poznávali techniku merania dĺžok, odhadom a meraním vlastným telom. Stretli sa aj so skúmaním vlastností kockových stavieb. či počtu, ktorý priraďovali k zástupnému modelu. Trénovali tiež vizuálny rytmus z prírodných materiálov/kociek/farieb. Hľadali a následne vyznačovali cestu v jednoduchom bludisku.

      V piatok sa venovali dopravnej výchove a ochrane života a zdravia nielen prostredníctvom teórie, ale aj praxe, kedy sa všetci Felix školáci vybrali na exkurziu do okolia školy. Pripravené mali rôzne stanoviská, na ktorých napríklad pomocou buzoly, či poludňajšieho tieňa určovali svetové strany, skúšali si ošetrenie a prenos raného, zaznamenávali počet dopravných prostriedkov, ale aj pomocou experimentu s tieňom zisťovali pohyb Zeme.

      V klubíku  sa Felixáci venovali pravidlám slušného správania v ŠKD a jedálni. Spoločne sme sa dopracovali k tomu, že je potrebné stanoviť si ciele zamerané na oblasti správania, na ktorých treba popracovať, aby nám bolo v ŠKD príjemne. Vypočuli sme si pieseň Čarovné slovíčka a učili sa ich používať v praxi. Zaujímavé sú fotografie lego postavičiek, ktoré predstavovali rôzne situácie so sprievodným príbehom, kde museli jednotlivé postavy použiť predovšetkým slovíčko prepáč. Spontánnou rolovou hrou sme sa dopracovali až k trénovaniu finančnej gramotnosti pri hre na obchodníkov, s využitím žetónov. Deti zaujala aj rolová hra na záchranárov, pri ktorej využili teoretické poznatky z piatkového výletu. V ponuke bola aj jednoduchá jesenná tvorba ježka z lístia, ktoré bolo dotvorené farebným papierom.

      Saška a Veronika 

     • FELIX MÁ ZA SEBOU 1. TÝŽDEŇ - A ÚSPEŠNÝ

     • Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo zažili Špióni počas uplynulých dní.

      Tento týždeň sme sa zoznamovali nielen s novými priestormi, ale aj medzi sebou navzájom. Zvykali sme si na režim dňa a oboznamovali sme sa s tým, ako to v škole funguje.

      Vytváranie príjemnej klímy a bezpečného prostredia je zásadné pre budúci rozvoj intelektu a osobnosti. Postupne si preto tvoríme pravidlá, ktoré sa učíme dodržiavať.

      Pustili sme sa aj do objavovania jednotlivých predmetov. Tento týždeň sme spoznávali písmeno a hlásku O prostredníctvom rôznych výtvarných, dramatických, pohybových a grafomotorických aktivít. Taktiež sme prenikli do sveta čísel a vstúpili do Hejného matematiky. Precvičovali sme orientáciu v priestore, na ploche a trénovovali sme si krátkodobú pamäť.

      Poobedný čas sme využili na vzájomné spoznávanie seba, okolia a taktiež na bádateľskú činnosť. Daždivé počasie zanechalo mláky na školskom ihrisku, ktoré sme sa rozhodli preskúmať. Obkresľovali sme ich po obvode a nasledujúci slnečný deň sme využili na zistenie toho, čo sa s nimi stalo. Svoje zistenie sme si utvrdili krátkou animovanou ukážkou kolobehu vody v prírode.

      Zaspomínali sme si aj na zážitky nášho leta, ktoré sme kreslili do našich triednych erbov. V ponuke bola aj manipulácia s prírodným materiálom, z ktorého sme stavali bludisko, zvieratá či plán našej chodby. Nezabúdali sme na pohyb na čerstvom vzduchu s využitím rôzneho náčinia, spoločné čítanie rozprávok i encyklopédií.

       

     • VÍTAME FELIXA NA LIPTOVE !

     • Konečne aj k nám, na Liptov, dorazila súkromná základná škola Felix, ktorá umožňuje Vašim deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch.

      Špeciálne sa pri vzdelávacom procese zameriava na prírodovedné predmety. Cieľom učiteľov školy je ukázať žiakom procesy vedeckého bádania a využívania jeho benefitov k prospechu celej spoločnosti, ktorá vďaka nim napreduje obrovským tempom. Toto tempo a množstvo nových informácií už neumožňuje jednotlivcovi získať odborné znalosti v celej šírke. Preto chce škola žiakom predstaviť metódy, ktorými sa k týmto znalostiam môžu prepracovať ak prejavia záujem hlbšie skúmať niektorú z konkrétnych oblastí.

      Zároveň im škola umožňuje získať prepojenia medzi jednotlivými oblasťami, ktoré im umožnia vidieť získané informácie v širších súvislostiach a dajú im možnosti a schopnosti ku kritickému a objektívnemu zhodnoteniu získaných informácií.