• Zasadnutie Rady Školy

     •  

      Rada školy bude zasadať 5.5.2020 o 20.00, online

       

      Program stretnutia:

       

      1. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/21
      2. Návrh úpravy výšky príspevku Felix klub na školský rok 2020/21
      3. Vyjadrenie k počtu žiakov/tried
      4. Klarifikácia procesu výberového konania riaditeľa
      5. Rôzne

       

     • Usmernenie ministerstva školstva k obsahu vzdelávania

     • Včera, 28.4.2020 vyšlo usmernenie štátneho ped. ústavu k obsahu a organizácii vyučovania počas mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania. Sme radi, že hneď v prvých dňoch počas karantény sa nám podarilo nastaviť vyučovanie online formou v zvládnuteľnom rozsahu, ktoré nám teraz potvrdilo aj usmernenie MŠVVaŠ SR. Tešíme sa, že ideme správnou cestou a napredujeme. Milí rodičia, zajtra 30.4.2020 pri preberaní vecí dostanete aj bližšie informácie k hodnoteniu vašich detičiek. Celé usmernenie si môžete prečítať tu..

     • Týždeň v praveku

     • Keďže sme minulý týždeň objavili fosílie a kosti dinosaurov, tento týždeň sa naša klubíková výprava vydala poznávať praveký život. V utorok sme sa nestačili diviť nad krásou jaskynných malieb, ktoré nám boli priblížené cez fotografie. Nedali sme sa zahanbiť, preto sme si vytvorili vlastnú pravekú stenu. Zanechali sme tam naozaj množstvo odkazov. Kreslili sme zvieratá, praľudí či oheň a jaskyňu. Mnohí z nás využili veľkú plochu na tvorbu konkrétnych príbehov. Vytvorili sme si tiež náhrdelníky z kostičiek, zubov či cestovín. Štvrtkový klubík sme odštartovali tieňovým divadielkom. V príbehu sme sa zamýšľali nad tým, čo by sa stalo, keby Slnko z oblohy zmizlo. Rozprávali sme sa o tom, čo všetko potrebujeme k tvorbe takéto divadielka, ktoré sme si následne spolu s pravekými postavičkami vytvorili. Veľmi nás bavila tvorba tieňových obrazcov za pomoci našich rúk. Zaujímavé boli tiež nápady, čím by sme mohli „zaskliť“ okno okrem skla.

    • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?
     • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?

     • Felixáci tak ako v škole, ani v domácom prostredí nezaháľajú, ale bádajú, tvoria, plnia týždenné výzvy a rozlúštením tajných šifier prichádzajú na nové vedomosti.

      Na slovenskom jazyku sa už stihli zoznámiť s novými písmenkami Ť, Ň, Ľ a dvojhláskami ia, ie, iu. Tiež zistili, že keď sa písmenká de, te, ne, le,di, ti, ni, li chytia za ruky, tak vždy stratia mäkčene. Píšu aj obrázkové a behacie diktáty, čítajú, tvoria príbehy, čitateľské denníky a niektorí malí čitatelia už dokonca prečítali svoje prvé knižky.

      Na matematike sčítavajú, odčítavajú, merajú, rozkladajú čísla, či pracujú s tabuľkou. Na pozemkoch podľa plánu postavali z kociek zaujímavé stavby. Prepájali aj portrét stavby s jej plánom.Tvorili numerickú úlohu hádzaním kociek a skúšali už aj orientáciu v grafe – tvorili  slová podľa grafickej šifry. Vytvorili tiež dečky pre svojich maznáčikov, a tak predvídali tvar po odstrihnutí časti preloženého papiera.

      Na angličtine sa venovali témam jar, Veľká noc, stavba tela rastlín a živočíchov. Na prvovke zas skúmali jarnú prírodu a rozpoznávali aj základné časti ľudského, zvieracieho tela a stavbu tela rastlín. Veríme, že nezabúdajú ani na telesnú a hudobnú výchovu, veľa sa hýbu a sem tam si  aj zaspievajú.

      Samozrejme, aby na seba nezabudli a naďalej rozvíjali sociálno-emocionálnu stránku, pravidelne sa stretávajú na online ranných kruhoch a online hodinách, na ktorých sú veľmi snaživí a kreatívni.

      Tento týždeň sa v matematike zoznamujú s novým prostredím, ktorým je matematický autobus. Pripravili si zastávky, cestujúcich a prekrásne vlastnoručne vyrobené autobusy. Prostredníctvom tohto zážitkového cestovania sa v mysli detí odohráva množstvo matematických spojov, ktoré si ani neuvedomujú a následne využijú v náročnejších úlohách.

      Chceme vyjadriť rodičom veľkú vďaku a obdiv za to, ako zvládajú toto náročné obdobie a pomáhajú výučbou ich detí. :) 

     • "V koži archeológa"

     • Štvrtkový klubík sme odštartovali priesňou Animal´s Carnival – Fossils – part9, ktorú sme dotvárali „hrou na kamienky“. Spolu s tematickým obrazovým materiálom sme sa ocitli v role archeológov či paleontológov. Praveké cestovinové územie predstavil náš spolužiak s rodinkou. O tom, že každý z nás niečo krásne objavil, svedčia aj nasledovné fotografie.

     • ZRUŠENIE VYUČOVANIA!

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácií ohľadom prevencie a zastavenia šírenia nákazy COVID-19, ako aj z prevádzkových dôvodov, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť vyučovanie na deň 13. 03. 2020 (piatok).

      Zároveň na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia od pondelka 16.3.2020 na 14 dní.

      Bolo by vhodné, keby sa deti navzájom nenavštevovali, nie je vhodný ani "baby-sitting" viacerých detí jednou rodinou... práve preto sa nechodí do školy, aby sa deti nezhromažďovali vo väčších skupinách (platí nielen pre deti...).

      Sledujte denne oznamy cez mobilnú aplikáciu edupage, ako aj webové sídlo školy.

      Mgr. Lívia Drenková

      riaditeľka školy

       

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ako aj na základe zverejnených informácií, zo dňa 11. 3. 2020 o zatváraní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZA kraja, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01  Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť prevádzku školského klubu detí, dňa 12.03.2020 t.j. zajtra (štvrtok), z prevádzkových a preventívnych dôvodov.

      Vyučovanie v tento deň bude prebiehať v štandardnom režime, podľa rozvrhu hodín, žiaci budú mať obed v školskej jedálni.

      Rodičia si ich prevezmú po obede v čase od 12:30 do 13:00 hod.

      Situáciu naďalej neustále monitorujeme. Zajtra má zasadať krízový štáb, ktorý má rozhodnúť o uzatvorení všetkých typov škôl na celom území Slovenskej republiky na 14 dní.

      Prosíme rodičov, aby sledovali aktuálne informácie, ktoré zašleme v priebehu zajtrajšieho dňa, t. j. 12. 3. 2020 prostredníctvom edupage aplikácie.

      Mgr. Lívia Drenková
      riaditeľka školy
       

     • !!!OZNAM!!!

     •  

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie SR a na základe usmernenia MŠ SR,  naša škola:

      - zabezpečila dezinfekčné roztoky na umývanie rúk a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

      - hygienu priestorov školy zabezpečí podľa schváleného prevádzkového poriadku,

      - sprísni celkovú dezinfekciu školy,

      - zabezpečí pravidelné vetranie priestorov.

      Prosíme vás, aby ste upozornili svoje deti na dodržiavanie týchto hygienických zásad:

      1. Dôsledne si umývať ruky (mydlom, vodou, použiť dezinfekčný roztok) pred jedením, po návšteve toalety a po návrate domov.

      2. Kašlať  a kýchať do jednorazových vreckoviek, ktoré treba okamžite zahodiť do koša.

      3. Obmedziť alebo vyhýbať sa návšteve podujatí, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí.

      Vzniknutú situáciu neustále monitorujeme a s ďalšími zmenami Vás budeme včas informovať.

      !!!Zároveň Vás chceme informovať,

      že v dňoch 12. – 13. 3. 2020 (štvrtok, piatok)

      bude prevádzka v ŠKD do 15:00 h

      z organizačných dôvodov.

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      riaditeľka školy Mgr. Lívia Drenková

       

     • Ako sme sa s písmenkami J, Y, Z, R, C zoznamovali...

     • Po novom roku sa Felixáci opäť pustili do usilovnej práce – učebnej, ale i zážitkovej. Koniec tohto mesiaca bol špeciálny tým, že ich čakalo prvé vysvedčenie. Okrem toho, že získali reflexiu svojej polročnej práce z pohľadu ich pani učiteliek, nezabudlo sa ani na ich sebareflexiu prostredníctvom obrázkového dotazníka. A čo všetko sa ešte do vysvedčenia stihli naučiť?

      Na slovenskom jazyku spoznávali a čítali tlačené a písané tvary písmen J, Y, Z, R, C.  Pustili sa tiež do porozumenia vetám. Určovali prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena. Správne vyslovovali hlásky s dĺžňom a mäkčeňom. Nacvičovali čítanie jednoduchých viet z tabule a zo šlabikára. Trénovali plynulé čítanie viet s porozumením. Hromadne čítali pomalým tempom. Nacvičovali správnu intonáciu oznamovacích, opytovacích i zvolacích viet. Odpisovali a prepisovali písmom Comenia Script písmená, slabiky, slová, vety a text podľa tlačenej predlohy. Na základe počutého písali písmená, slabiky a slová. Taktiež nezabudli na trénovanie spolupráce a rozvíjanie svojich komunikačných schopností.Mnohí z nich už spontánne siahajú po knihe so snahou dekódovať text, čo je dobrý znak toho, že majú v sebe túžbu v tejto oblasti napredovať.

       Na matematike pracovali s nulou ako prirodzeným číslom. Stretli sa aj so skladaním a strihaním kociek farebného papiera, čím objavovali osovú súmernosť. Vyskúšali tiež pracovať aj v geometrickom prostredí  Parkety. Jedná sa o pokrývanie roviny, orientáciu na ploche aj v priestore. Prirodzenou cestou spoznávali základné rovinné súmernosti, pomenovávali ich vlastnosti a ujasňovali si pojmy. Pracovali s drievkami, rozdeľovali obdĺžnik na štvorce. Sčitovali a odčitovali tri a viaceré čísla. Porovnávali čísla ako veličiny, používali znak pre porovnávanie a tvorili súbor objektov podľa záznamu.

      Počas januárových dní sme v klubíku veľa času trávili na školskom dvore. Objavili sa aj kooperatívne hry v telocvični, ktoré mávame každú stredu. Špeciálne nás oslovila hra v kruhu, ktorej cieľom bolo reagovať na dohodnutý zvuk píšťalky a súťaž tímov, kde sme sa vzájomne pretekali s novinovým papierom na hrudi a predlaktí. Zo vzdelávacej oblasti nás veľmi oslovila modifikovaná hra piškvorky. Jej políčka obsahovali jednoduché slová na čítanie. Až po ich správnom prečítaní sme si mohli do zvolenej kolónky zapísať svoj symbol. Taktiež sme sa zahrali so štipcami na bielizeň. Nevešali sme však mokrú bielizeň, ale písmenká – spájali sme totiž tvary písmen. Prostredníctvom matematického kvízu, ktorý bol motivovaný výberom úloh podľa náročnosti, sme si predcvičili rôzne oblasti matematiky. Okrem toho sme mali možnosť pracovať aj s pracovnou učebnicou a dokončiť si úlohy z vyučovania. Poslednú dobu nás veľmi zaujala bomba, s ktorou sme si taktiež precvičovali učivo – tvorbu nových slov, čítanie jednoduchých viet, či porovnávanie z matematiky. Na konci mesiaca sme zaviedli novú hru „Stratilo sa zrkadlo..“, ktorej podstata spočíva v upevňovaní si tvarov písmen abecedy. Z jednotlivých oblastí výchovy nám boli ponúknuté rôzne činnosti – počúvanie povestí o Bratislavskom hrade, maľovanky štátnych symbolov, počúvanie slovenských ľudových rozprávok či bábky, ktoré sme využili na divadielko, ale aj v rámci pohybovej hry v telocvični. Taktiež sme cestovali svetom – prostredníctvom stránky AirPano sme videli jednotlivé miesta sveta z leteckej perspektívy, čítali si z tematických knižiek o jednotlivých štátoch a z nich tvorili mapu sveta. V ponuke boli tiež puzzle, slovenské kvarteto a maľovanky jednotlivých národností. Začali sme si tiež vyrábať našu Zem tak, že sme si najskôr nastrihali kúsky novinového papiera, ktorým sme obaľovali nafúkaný balón. Postupne podľa záujmu si maľujeme jednotlivé svetadiely podľa glóbusu, ktoré budeme priliepať na vyfarbenú Zem. Tiež nás zaujala aj spontánna tvorba vlastných výtvorov z odpadového materiálu.

    • Týždne s písmenkami K, V a D
     • Týždne s písmenkami K, V a D

     • Počas uplynulých týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku zážitkovým spôsobom oboznamovali s hláskami a písmenami K, V a D. Rozlišovali tlačené, písané, malé, veľké písmená a určovali pozíciu hlásky v slove. Písali tvary písmen Comenia Script E, I, P, N, T, K, V, D samostatne a v slabikách. Písali písmená podľa diktovania a trénovali aj prepis a odpis písmen. Tvorili vety podľa grafickej schémy a určovali počet slov vo vete. Trénovali orientáciu v texte a zamerali sa aj na komunikačné schopnosti. Dopĺňali rozprávanie na základe otázok učiteľa a formulovali otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. Čítali spojenie troch hlások a písmen KOS, KOL, KOM, KON, KOT, SOK.. , spojenie štyroch hlások a písmen (bez dĺžňa): MAMA, MALA, MISA ...aj spojenie štyroch hlások a písmen s dĺžňom. Nasledujúci týždeň začínajú čítať prvé jednoduché vety.

      Na matematike Felixáci trénovali zápis číslic 9 a 0. Sčítavali a odčítavali číslice do 10 v zložitejšej štruktúre. Porovnávali počty a zapisovali nerovnosť znakom. Precvičovali lineárny a cyklický rytmus. Hľadali proces skladania a strihania papiera, ktorým vytvorili daný obrazec. Posilnili si tak skúsenosti s osovou a stredovou súmernosťou. Rozvíjali priestorovú predstavivosť a poznávali vlastnosti štvorca. Riešili slovné úlohy, pričom informácie získavali z obrázku. Stavali stavbu z kociek podľa obrázku, určovali počet kociek v jednotlivých podlažiach a evidovali ho v tabuľke. Počítali a rozkladali daný počet objektov na dva sčítance. V činnostiach poznávali vlastnosti rovnoramenného trojuholníka a rozvíjali predstavivosť.  V triede pribudol nový „Stôl skončil som skôr,“ z ktorého viacerí Felixáci po skončení práce plnili ľubovoľné úlohy z matematiky a slovenského jazyka.

      Na anglickom jazyku preberali nové tematické celky, ktorými boli Jedlo a Vianoce. Počúvali príbeh Santa Clausovi a o zdravom stravovaní. Počúvali pesničky s pohybovými aktivitami, reprodukovali rap a piesne. Hrali didaktické hry a viedli dialóg o tom, čo radi jedia.

      Do ranného kruhu prišli Hviezdy týždňa svojim spolužiakom predstaviť  seba, svoju rodinu, záľuby, a natrénovať si tak prezentačné zručnosti. Spolu s hviezdami prišli aj ich rodinní príslušníci, ktorí prváčikom porozprávali napríklad o hokeji, cestovaní, či o výcviku psíkov.

      V mesiaci december sa Felixáci zúčastnili viacerých akcií a udalostí. Predškolákom a ich rodičom predstavili na Dni otvorených dverí vyučovací proces. Hokejisti z Hokejových talentov prišli Felixákom predstaviť svoju vášeň pre hokej prostredníctvom rozhovoru, videa aj praktickej ukážky. Vianočnými piesňami, básničkami a tancom potešili starších ľudí v Domove dôchodcov. Vianočný týždeň ukončili vianočnou besiedkou – vystúpením pre rodičov. Navštívili aj psí útulok. Spoločne psíkom darovali hračky, deky a rôzne dobroty, čím ich chceli potešiť a darovať pocit Vianoc.

      Počas decembrových dní nás veľmi potešili tancujúce vločky za oknami našej školičky. Hneď prvý sneh sme preto využili na tvorbu malých snehuliakov. Počas týždňa sme veľa času trávili hrami na školskom dvore a dokonca sa nám podarilo postaviť aj veľkých snehuliakov. Začiatkom týždňa nám v triede pribudla aj mikulášska poštová schránka. Jej cieľom bolo, počas nasledujúcich vianočných dní a týždňov, vhadzovať do nej rôzne odkazy a kresby, ktorými by sme sa navzájom povzbudili a potešili. V ponuke bola aj tvorba tváričky s emóciami, ale aj kresba rozmanitých obrázkov jedným ťahom pomocou predlohy. Čítali sme si tiež príbeh „O snehovej kráľovnej“ a vyrábali snehové vločky, ktorých postup výroby nám prezentoval jeden zo spolužiakov. Keďže sme sa chystali navštíviť domov dôchodcov, maľovali sme tiež anjelikov, ktorých sme využili na ďalšiu tvorbu darčekových záložiek. Niektorých z nás oslovila matematická hra – vyhľadávanie dvojíc príkladov, iní spontánne odpisovali prebraté písmená z nápovedných tabúľ. Spoločne sme sa pustili aj do experimentu s kvapkami vody. Pomocou slamiek a klzkému povrchu papiera na pečenie, sme miešali farby a vytvárali z nich nové farebné odtiene. V ponuke bola aj výtvarná, manipulatívna činnosť - tvorba malej vlnenej čiapočky, ale aj kolektívne pohybové hry v telocvični. Spoločne sme si zahrali „slovný futbal“ – tvorba nových slov, trénovali čítanie slabík, sčítacie trojuholníky, ale tiež sme sa spoločne zabavili pri riešených lesných slovných úloh. Spontánne nám napadlo napodobniť televíznu reláciu „Česko Slovensko má talent“. Vytvorili sme si odbornú porotu, súťažiacich a predvádzali to, v čom sme dobrí. Z hier von nás zaujala čiarová naháňačka. Každý z nás si mal nakresliť na ihrisku rôzne čiary prostredníctvom kriedy, ktoré nám neskôr slúžili ako dráha pre spoločnú naháňačku. Vianočnú atmosféru sme umocnili počúvaním kolied a zdobením medovníkov. V ponuke bola aj tvorba vianočného domčeka s využitím drevených paličiek a tematických servítok.

     • Začiatok vyučovania

     • Prajeme veľa šťastia, lásky, zdravia a pokoja do nového roka 2020. Vianočné prázdniny končia 07.01.2020. Do školy nastupujeme 08.01.2020 (streda).

       

     • Týždeň písmenka T

     • Posledný týždeň sa niesol v znamení opakovania a trénovania pravidiel. Felixáci si každé ráno určili tri pravidlá, na ktoré daný deň dbali. Počas dňa sa ich snažili dodržiavať a na konci dňa aj zhodnotiť mieru ich uplatňovania.

      Na slovenskom jazyku spoznávali Antarktídu a keďže tam žije väčšina druhov tučniakov, spoločne si vyvodili nové písmeno a hlásku T. Čítali syntézu písmen NOS, NOL, NOM, NON a písali nové písmenko Comenia Script –  M. Precvičovali jemnú motoriku pomocou grafomotorických cvičení, tiež orientáciu v texte a písanie písmen podľa diktovania. Na štvrťročných ŽURkach reflektovali svoju prácu a výkony, hodnotili čo im ide a na čom chcú ešte popracovať.

       Na matematike porovnávali počet a veličiny. Rozlišovali počt predmetov a ich častí a porovnávali ich. Trénovali orientáciu v rovine. Hľadali vhodnú cestu do cieľa. Merali a odhadovali dĺžky / výšky reálneho objektu. Diskutovali o výške objektov z reálneho sveta, argumentovali. Sami si vyvodili a používali znak pre záznam deja. Zaznamenávali povel pomocou šípok dopredu a dozadu. Modelovali odčítanie pomocou pohybu vlastného tela po číselnej osi. 

      Hviezda týždňa nám spolu so starkým a ockom prišla predstaviť svoju rodinu a aj včelárstvo. Špióni sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o mede, včielkach a dokonca mohli ochutnať aj najväčšiu dobrotu na svete – kúsky plástu obalené medom.

      Na anglickom jazyku sa Špióni venovali novej téme, ktorou boli Časti tela a zmyslové vnemy. Vytvorili spoločné obrazy, reprodukovali a dramatizovali príbehy a trénovali dialógy.

      V priebehu týždňa si stredoškoláci pre Felixákov pripravili zaujímavé aktivity, video a prezentáciu na tému separovanie. Špióni pri aktivitách aktívne pracovali, uhádli hádanku o zvieratkách, a tak do triedy dostali VermiKomposter, v ktorom bývajú naši noví nájomníci - Kalifornské dážďovky slúžiace na kompostovanie. Ich benefitom je, že dokážu premeniť bežný biologický odpad na najkvalitnejšie organické hnojivo s vynikajúcimi vlastnosťami.

      Tento týždeň sme v klubíku zisťovali, čo všetko si vieme urobiť svojpomocne. Pomáhali nám k tomu knihy s návodmi, ktoré sme si na začiatku týždňa mali možnosť prelistovať. Ponúk bolo viac, no nakoniec sme si vyrábali snehovú vločku s využitím drevených paličiek či obrázky lemované soľou. Spoločne sme zisťovali, kto sa cíti v čom dobrý, preto sme sa dozvedeli aj zaujímavosti zo sveta ľadového hokeja. Ako ste si mohli všimnúť, pred triedou nám pribudli tri separované koše, ktoré sme si taktiež spravili samostatne s využívaním vzájomnej spolupráce. Pustili sme sa aj do skúmania výroby recyklovaného papiera. Svoj hudobný sluch sme si rozvíjali hrou na jednoduchý nástroj z Orffovho inštrumentára, prostredníctvom ktorého nám zazneli známe vianočné piesne. Notový zápis bol zjednodušený do farebnej predlohy, ktorá sa ľahšie prevádzala do zvuku. Nezabúdali sme ani na pobyt na čerstvom vzduchu.