• Poslanie školy
   • Poslaním školy FELIX je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.
   • Metódy a formy práce
   • Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.
   • Metódy a formy práce
   • Vyučívame dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).
   • Učíme vonku
   • Využívame tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vzdelávací program
   • Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.Organizujeme lyžiarske výcviky, školu v prírode, školské výlety...
     • Týždeň v praveku

      Keďže sme minulý týždeň objavili fosílie a kosti dinosaurov, tento týždeň sa naša klubíková výprava vydala poznávať praveký život. V utorok sme sa nestačili diviť nad krásou jaskynných malieb, ktoré nám boli priblížené cez fotografie. Nedali sme sa zahanbiť, preto sme si vytvorili vlastnú pravekú stenu. Zanechali sme tam naozaj množstvo odkazov. Kreslili sme zvieratá, praľudí či oheň a jaskyňu. Mnohí z nás využili veľkú plochu na tvorbu konkrétnych príbehov. Vytvorili sme si tiež náhrdelníky z kostičiek, zubov či cestovín. Štvrtkový klubík sme odštartovali tieňovým divadielkom. V príbehu sme sa zamýšľali nad tým, čo by sa stalo, keby Slnko z oblohy zmizlo. Rozprávali sme sa o tom, čo všetko potrebujeme k tvorbe takéto divadielka, ktoré sme si následne spolu s pravekými postavičkami vytvorili. Veľmi nás bavila tvorba tieňových obrazcov za pomoci našich rúk. Zaujímavé boli tiež nápady, čím

    • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?
     • Ako sa darí naším Felixákom v domoškole?

      Felixáci tak ako v škole, ani v domácom prostredí nezaháľajú, ale bádajú, tvoria, plnia týždenné výzvy a rozlúštením tajných šifier prichádzajú na nové vedomosti.

      Na slovenskom jazyku sa už stihli zoznámiť s novými písmenkami Ť, Ň, Ľ a dvojhláskami ia, ie, iu. Tiež zistili, že keď sa písmenká de, te, ne, le,di, ti, ni, li chytia za ruky, tak vždy stratia mäkčene. Píšu aj obrázkové a behacie diktáty, čítajú, tvoria príbehy, čitateľské denníky a niektorí malí čitatelia už dokonca prečítali svoje prvé knižky.

     • "V koži archeológa"

      Štvrtkový klubík sme odštartovali priesňou Animal´s Carnival – Fossils – part9, ktorú sme dotvárali „hrou na kamienky“. Spolu s tematickým obrazovým materiálom sme sa ocitli v role archeológov či paleontológov. Praveké cestovinové územie predstavil náš spolužiak s rodinkou. O tom, že každý z nás niečo krásne objavil, svedčia aj nasledovné fotografie.

     • ZRUŠENIE VYUČOVANIA!

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácií ohľadom prevencie a zastavenia šírenia nákazy COVID-19, ako aj z prevádzkových dôvodov, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01 Liptovský Mikuláš,

      rozhodol o nariadení zrušiť vyučovanie na deň 13. 03. 2020 (piatok).

     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ako aj na základe zverejnených informácií, zo dňa 11. 3. 2020 o zatváraní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZA kraja, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01 Liptovský Mikuláš,

     • !!!OZNAM!!!

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie SR a na základe usmernenia MŠ SR, naša škola:

      - zabezpečila dezinfekčné roztoky na umývanie rúk a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

      - hygienu priestorov školy zabezpečí podľa schváleného prevádzkového poriadku,

    • Týždne s písmenkami K, V a D
     • Týždne s písmenkami K, V a D

      Počas uplynulých týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku zážitkovým spôsobom oboznamovali s hláskami a písmenami K, V a D. Rozlišovali tlačené, písané, malé, veľké písmená a určovali pozíciu hlásky v slove. Písali tvary písmen Comenia Script E, I, P, N, T, K, V, D samostatne a v slabikách. Písali písmená podľa diktovania a trénovali aj prepis a odpis písmen. Tvorili vety podľa grafickej schémy a určovali počet slov vo vete. Trénovali orientáciu v texte a zamerali sa aj na komunikačné schopnosti. Dopĺňali rozprávanie na základe otázok učiteľa a formulovali otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. Čítali spojenie troch hlások a písmen KOS, KOL, KOM, KON, KOT, SOK.. , spojenie štyroch hlások a písmen (bez dĺžňa): MAMA, MALA, MISA ...aj spojenie štyroch hlások a písmen s dĺžňom. Nasledujúci týždeň začínajú čítať prvé jednoduché vety.

     • Týždeň písmenka T

      Posledný týždeň sa niesol v znamení opakovania a trénovania pravidiel. Felixáci si každé ráno určili tri pravidlá, na ktoré daný deň dbali. Počas dňa sa ich snažili dodržiavať a na konci dňa aj zhodnotiť mieru ich uplatňovania.

      Na slovenskom jazyku spoznávali Antarktídu a keďže tam žije väčšina druhov tučniakov, spoločne si vyvodili nové písmeno a hlásku T. Čítali syntézu písmen NOS, NOL, NOM, NON a písali nové písmenko Comenia Script – M. Precvičovali jemnú motoriku pomocou grafomotorických cvičení, tiež orientáciu v texte a písanie písmen podľa diktovania. Na štvrťročných ŽURkach reflektovali svoju prácu a výkony, hodnotili čo im ide a na čom chcú ešte popracovať.

     • Dva týždne s písmenkami P a N

      Počas uplynulých dvoch týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku, prostredníctvom zážitku, zoznámili s dvomi novými hláskami a písmenkami P a N. Pomocou metódy Sfumato začali čítať trojpísmenkové spojenia písmen SOS, LOS, MOS, SOL, SOM, LOL, MOL, LOM, MOM. Rozcvičovali si rúčky pomocou tematicky zameraných grafomotorických cvičení a následne trénovali písanie písmen Comenia Script B a L. Pracovali so šlabikárom, tvorili slová, vety, príbehy, rozprávali o zážitkoch a tým trénovali komunikačné schopnosti. Získavali nové informácie, a tak ako každý týždeň trénovali tímovú prácu vo dvojiciach či skupinách.

    • Týždeň písmenka I
     • Týždeň písmenka I

      Po jesenných prázdninách sa oddýchnutí Felixáci venovali opakovaniu nadobudnutých vedomostí a zručností. Na slovenskom jazyku spoznávali základné informácie o Indiánoch, zisťovali ako vzniklo slovo Indián a vyvodili tak nové písmenko a hlásku I. Všetko sa to konalo v zážitkovom štýle, pretože žiakom bolo deň vopred oznámené, že môžu prísť tematicky oblečení. Spoločne si zhotovili aj indiánsku čelenku s pierkami. Následne určovali pozíciu hlásky I v slove, uvoľňovali rúčky pomocou grafomotorických cvičení s indiánskou tematikou. Trénovali čítanie slabík a písanie písmen Comenia Script U, A, S. Tvorili vety podľa obrázkov a určitého počtu slov. Témou žili aj v školskom klube, v rámci ktorého si postavili indiánsky stan teepee. Poslúžili im k tomu staré záclony, látky, špagát, nožnice a materiál, ktorý našli v prírode.

     • Ako sa Felixáci na moreplavcov a Eskimákov premenili

      Posledné dva týždne Felixákov boli plné hier, aktivít a objavovania nových vedomostí.

      Prvý týždeň sme na slovenskom jazyku, inšpirovaní moreplavcom Krištofom Kolumbusom, podnikli 4 výpravy, na ktorých sme objavovali a spoznávali všetky tvary písmena a hlásky M. Počas týždňa sme opakovali a trénovali rozlišovanie tlačených, písaných, malých a veľkých písmen a určovali pozíciu hlások v slove. Uvoľňovacie cviky boli zamerané na písanie vodorovných a zvislých rovných čiar. Pracovali sme čítacími tabuľkami, čítali spojenie dvoch hlások LO, LU, LA a začali sme s trénovaním písania prvého písmenka Comenia Script O. Na matematike sme trénovali zápis číslic 1 a 2. Opakovali sme sčítavanie a zapisovanie počtu zástupnými znakmi, triedili súbory podľa dvoch kritérií. Ocitli sme sa aj v detskom parku v ktorom sme si skúšali orientáciu na mape. Porovnávali sme veličiny, dĺžky jednotlivých objektov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)
   • Sieť súkromných základných škôl Felix
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaleria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom