• Poslanie školy
  • Poslaním školy FELIX je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.
  • Metódy a formy práce
  • Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.
  • Metódy a formy práce
  • Vyučívame dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).
  • Učíme vonku
  • Využívame tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Vzdelávací program
  • Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.Organizujeme lyžiarske výcviky, školu v prírode, školské výlety...
     • Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Rozhodnutie o zrušení prevádzky ŠKD.

      Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ako aj na základe zverejnených informácií, zo dňa 11. 3. 2020 o zatváraní škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ZA kraja, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01 Liptovský Mikuláš,

     • !!!OZNAM!!!

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu na územie SR a na základe usmernenia MŠ SR, naša škola:

      - zabezpečila dezinfekčné roztoky na umývanie rúk a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,

      - hygienu priestorov školy zabezpečí podľa schváleného prevádzkového poriadku,

    • Týždne s písmenkami K, V a D
     • Týždne s písmenkami K, V a D

      Počas uplynulých týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku zážitkovým spôsobom oboznamovali s hláskami a písmenami K, V a D. Rozlišovali tlačené, písané, malé, veľké písmená a určovali pozíciu hlásky v slove. Písali tvary písmen Comenia Script E, I, P, N, T, K, V, D samostatne a v slabikách. Písali písmená podľa diktovania a trénovali aj prepis a odpis písmen. Tvorili vety podľa grafickej schémy a určovali počet slov vo vete. Trénovali orientáciu v texte a zamerali sa aj na komunikačné schopnosti. Dopĺňali rozprávanie na základe otázok učiteľa a formulovali otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. Čítali spojenie troch hlások a písmen KOS, KOL, KOM, KON, KOT, SOK.. , spojenie štyroch hlások a písmen (bez dĺžňa): MAMA, MALA, MISA ...aj spojenie štyroch hlások a písmen s dĺžňom. Nasledujúci týždeň začínajú čítať prvé jednoduché vety.

     • Týždeň písmenka T

      Posledný týždeň sa niesol v znamení opakovania a trénovania pravidiel. Felixáci si každé ráno určili tri pravidlá, na ktoré daný deň dbali. Počas dňa sa ich snažili dodržiavať a na konci dňa aj zhodnotiť mieru ich uplatňovania.

      Na slovenskom jazyku spoznávali Antarktídu a keďže tam žije väčšina druhov tučniakov, spoločne si vyvodili nové písmeno a hlásku T. Čítali syntézu písmen NOS, NOL, NOM, NON a písali nové písmenko Comenia Script – M. Precvičovali jemnú motoriku pomocou grafomotorických cvičení, tiež orientáciu v texte a písanie písmen podľa diktovania. Na štvrťročných ŽURkach reflektovali svoju prácu a výkony, hodnotili čo im ide a na čom chcú ešte popracovať.

     • Dva týždne s písmenkami P a N

      Počas uplynulých dvoch týždňov sa Felixáci na slovenskom jazyku, prostredníctvom zážitku, zoznámili s dvomi novými hláskami a písmenkami P a N. Pomocou metódy Sfumato začali čítať trojpísmenkové spojenia písmen SOS, LOS, MOS, SOL, SOM, LOL, MOL, LOM, MOM. Rozcvičovali si rúčky pomocou tematicky zameraných grafomotorických cvičení a následne trénovali písanie písmen Comenia Script B a L. Pracovali so šlabikárom, tvorili slová, vety, príbehy, rozprávali o zážitkoch a tým trénovali komunikačné schopnosti. Získavali nové informácie, a tak ako každý týždeň trénovali tímovú prácu vo dvojiciach či skupinách.

    • Týždeň písmenka I
     • Týždeň písmenka I

      Po jesenných prázdninách sa oddýchnutí Felixáci venovali opakovaniu nadobudnutých vedomostí a zručností. Na slovenskom jazyku spoznávali základné informácie o Indiánoch, zisťovali ako vzniklo slovo Indián a vyvodili tak nové písmenko a hlásku I. Všetko sa to konalo v zážitkovom štýle, pretože žiakom bolo deň vopred oznámené, že môžu prísť tematicky oblečení. Spoločne si zhotovili aj indiánsku čelenku s pierkami. Následne určovali pozíciu hlásky I v slove, uvoľňovali rúčky pomocou grafomotorických cvičení s indiánskou tematikou. Trénovali čítanie slabík a písanie písmen Comenia Script U, A, S. Tvorili vety podľa obrázkov a určitého počtu slov. Témou žili aj v školskom klube, v rámci ktorého si postavili indiánsky stan teepee. Poslúžili im k tomu staré záclony, látky, špagát, nožnice a materiál, ktorý našli v prírode.

     • Ako sa Felixáci na moreplavcov a Eskimákov premenili

      Posledné dva týždne Felixákov boli plné hier, aktivít a objavovania nových vedomostí.

      Prvý týždeň sme na slovenskom jazyku, inšpirovaní moreplavcom Krištofom Kolumbusom, podnikli 4 výpravy, na ktorých sme objavovali a spoznávali všetky tvary písmena a hlásky M. Počas týždňa sme opakovali a trénovali rozlišovanie tlačených, písaných, malých a veľkých písmen a určovali pozíciu hlások v slove. Uvoľňovacie cviky boli zamerané na písanie vodorovných a zvislých rovných čiar. Pracovali sme čítacími tabuľkami, čítali spojenie dvoch hlások LO, LU, LA a začali sme s trénovaním písania prvého písmenka Comenia Script O. Na matematike sme trénovali zápis číslic 1 a 2. Opakovali sme sčítavanie a zapisovanie počtu zástupnými znakmi, triedili súbory podľa dvoch kritérií. Ocitli sme sa aj v detskom parku v ktorom sme si skúšali orientáciu na mape. Porovnávali sme veličiny, dĺžky jednotlivých objektov.

    • Týždeň písmenka L
     • Týždeň písmenka L

      Ďalší týždeň priniesol Špiónom nové vedomosti i zručnosti. Na slovenskom jazyku zdolávali rôzne stanoviská, prostredníctvom ktorých sa zoznámili so štyrmi tvarmi písmenka L. Počas týždňa pracovali s čítacími tabuľkami a opakovali písmená O, S, B, U, A. Využívali aj plody jesene. Prekvapením boli pripravené gaštany, ktoré obsahovali štyri tvary prebratých písmen. Každý zo Špiónov si vybral jeden a spoločne hľadali rodinky písmen. Precvičili si tak nie len písmená a hlásky, ale aj vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom dvoch kociek s písmenami čítali prvé slabiky, rozlišovali hlásky v slabike a určovali pozíciu hlásky v slove. Rozvíjali komunikačné schopnosti a rozprávanie podľa obrázka. Jemnú motoriku rozvíjali pri uvoľňovacích cvikoch zameraných na šikmé čiary. Budúci týždeň začínajú s písaním prvých písmen a čísel.

    • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky
     • Nový mesiac, nové poznatky a zážitky

      Prvý októbrový týždeň Špiónov sa začal ranným kruhom, v rámci ktorého sa rozprávali o víkende a zvolili si triedne funkcie. Špiónka týždňa mala počas týždňa v triede určité privilégiá, upozorňovala kamarátov na dodržiavanie dohôd a pravidiel a bola vzorom správania pre deti. Tajný agent dohliadal na poriadok v triede a upozorňoval spolužiakov na neporiadok. Asistent pomáhal rozdávať pomôcky, pracovné listy a kontroloval, či sú všetci pripravení na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Spravodajca času a počasia každý deň informoval o aktuálnom dni, dátume a počasí. Rastlinkári sa dôsledne a starostlivo starali o kvietky v triede a informátorka si pre deti pripravila veľmi zaujímavé informácie.

    • Posledný septembrový týždeň
     • Posledný septembrový týždeň

      Posledný septembrový týždeň Felixákov bol opäť veľmi pestrý, plný práce, aktivít, didaktických hier, ale samozrejme, aj času na relax.

      Na matematike určovali počet prvkov v skupine a vyjadrovali ho prirodzeným číslom, vytvárali skupinu s daným počtom prvkov, sčitovali prirodzené čísla v číselnom obore do 10 a zapisovali počet do tabuľky. Rozvíjali manipulatívne zručnosti, a tak poznávali geometrické tvary a ich vlastnosti. Identifikovali jednoduché pravidlo vytvorenia danej postupnosti, dopĺňali do nej niekoľko chýbajúcich znakov či farieb. Porozumeli číslu ako počtu pomocou viacerých modelov (dotyk, zvuk, pohyb..). Vyznačovali tiež cestu v jednoduchom bludisku a labyrinte.

    • Tretí týždeň Felixákov
     • Tretí týždeň Felixákov

      Tretí týždeň sprevádzal Špiónov triedny maskot Felix pri viacerých aktivitách a hrách – dramatických, pohybových, výtvarných, či grafomotorických. Vo všetkých činnostiach sa Felixáci zameriavali na spoznávanie tlačeného i písaného tvaru veľkého a malého písmena b. Nacvičovali správne fyziologické tvorenie a čítanie tzv. tlačenej hlásky b, obťahovali a dokresľovali tvary písmena. Trénovali uvoľňovacie cviky zamerané na ovál, švih a poloovál horný, ktorého tvar zmenšovali na linajke. Rozvíjali komunikačné zručnosti, rozprávanie podľa obrázka a tvorenie viet podľa časovej následnosti.

     • FELIX MÁ ZA SEBOU 1. TÝŽDEŇ - A ÚSPEŠNÝ

      Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo zažili Špióni počas uplynulých dní.

      Tento týždeň sme sa zoznamovali nielen s novými priestormi, ale aj medzi sebou navzájom. Zvykali sme si na režim dňa a oboznamovali sme sa s tým, ako to v škole funguje.

      Vytváranie príjemnej klímy a bezpečného prostredia je zásadné pre budúci rozvoj intelektu a osobnosti. Postupne si preto tvoríme pravidlá, ktoré sa učíme dodržiavať.

     • VÍTAME FELIXA NA LIPTOVE !

      Konečne aj k nám, na Liptov, dorazila súkromná základná škola Felix, ktorá umožňuje Vašim deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch.

      Špeciálne sa pri vzdelávacom procese zameriava na prírodovedné predmety. Cieľom učiteľov školy je ukázať žiakom procesy vedeckého bádania a využívania jeho benefitov k prospechu celej spoločnosti, ktorá vďaka nim napreduje obrovským tempom. Toto tempo a množstvo nových informácií už neumožňuje jednotlivcovi získať odborné znalosti v celej šírke. Preto chce škola žiakom predstaviť metódy, ktorými sa k týmto znalostiam môžu prepracovať ak prejavia záujem hlbšie skúmať niektorú z konkrétnych oblastí.

    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

      Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)
   • Sieť súkromných základných škôl Felix
   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Fotogaleria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom